Pressmeddelande, 

Kommunförbundet vill ha en snabb konsekvensbedömning av det nya förslaget till vårdreform och kommunerna bör höras på nytt

(Kommunförbundet informerar 27.2.2015) Kommunförbundets styrelses arbetsutskott anser att lagförslaget om vårdreformen har reviderats i så stor utsträckning i riksdagsbehandlingen att förslaget och bedömningarna om dess konsekvenser bör offentliggöras så snabbt som möjligt och att kommunerna måste höras om förslaget.

En reform av social- och hälsovårdstjänsterna är nödvändig med tanke på kommuninvånarnas service och den offentliga ekonomin. Det finns skäl att försöka nå en snabb lösning, men man bör inte skapa dålig lagstiftning som skrivits i all hast.

I lagförslaget som reviderats i riksdagens social- och hälsovårdsutskott är samkommunsmodellen med endast en nivå mer demokratisk, vilket var grundlagsutskottets krav, men också den modellen har sina brister. Kommunförbundet vill att dessa brister rättas till.

Kommunförbundet förutsätter att lagberedningen följer god förvaltningssed och att konsekvenserna av lagen bedöms grundligt och öppet. Finansieringsprincipen för offentlig service bör följas. I en del av kommunerna råder det redan nu obalans mellan uppgifter och skyldigheter och kommunens möjligheter att finansiera dem. Skillnaderna mellan kommunernas skattesatser får inte heller öka på ett sätt som äventyrar kommunernas ekonomiska bärkraft.

Närmare upplysningar:
Antti Lindtman, Kommunförbundets styrelseordförande, tfn 040 577 6255
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, verkställande direktör, tfn 050 364 7883
Tuula Haatainen, vice verkställande direktör, tfn 040 334 581

 

Mer på webben