Pressmeddelande, 

Forumet Voimaa 28.1.2015: Kommunförbundet och Sitra om uppluckringen av normer:mien väljentämisestä

Mer utrymme för kommunernas e-tjänster och innovationer

(Kommunförbundet och SITRA informerar 28.1.2015) Kommunerna behöver mer utrymme för en flexibel verksamhet med mer fokus på e-tjänster och nya innovationer.


Detta är möjligt endast genom mindre strikta normer för serviceproduktionen och en bättre dialog mellan kommunerna och de myndigheter som ansvarar för tillsynen och styrningen, bedömer Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör för Kommunförbundet, och Eeva Päivärinta, ledande sakkunnig vid Sitra, vid forumet Voimaa i Helsingfors på onsdag.

– För att de tjänster som kommuninvånarna behöver ska kunna produceras med hög kvalitet i den rådande ekonomiska situationen, behövs nya lösningsmodeller. Kommunförbundet har därför i den nya kommunallagen föreslagit allmänna bestämmelser om försöksverksamhet. Avsikten är att kommunerna ska kunna föreslå försöksverksamhet inom organiseringen och produktionen av kommunal service, säger Timo Kietäväinen.

På längre sikt är målet att speciallagstiftningen blir så flexibel att den tillåter flera olika tillvägagångssätt för att producera service. Genom de försöksbestämmelser i kommunallagen som Kommunförbundet föreslagit kan man på ett bredare plan än för närvarande få erfarenheter av hur högklassiga tjänster kan produceras med stöd av en mer flexibel speciallagstiftning.

Styrningen och tillsynen lämnar i dagsläget inte tillräckligt med utrymme för att finna innovativa och kreativa tillvägagångssätt. De normer och den styrning som gäller i dag stöder inte utvecklingen av  tjänsternas effekter  eller en resultatgivande verksamhet, utan försvagar tvärtom möjligheterna till goda resultat, analyserar Kietäväinen.

Endast tillsyn garanterar inte servicekvalitet – kundorienterad utveckling i nyckelposition

 

Eeva Päivärinta från Sitra påpekar att man såväl i byggandet och renoveringen av servicebostäder som i serviceproduktionen måste hitta modeller som tillgodoser kundernas behov och där drift- och boendekostnaderna är rimliga och ekonomiskt hållbara ur alla aktörers perspektiv.

– I nuläget har bland annat ARA:s, Valviras och regionförvaltningsmyndigheternas anvisningar och kvalitetsrekommendationer med tiden ändå blivit normer som minskar handlingsfriheten, bedömer Päivärinta.
 
– Den gällande strikta lagstiftningen och tolkningarna av den stöder inte ett införande av nya tjänster som i ett kundperspektiv är bättre än de nuvarande. Normerna syftar till att den nuvarande verksamhetsmodellen och servicehelheten behålls utan att kundens behov beaktas. Utöver försökslagstiftning behövs en ekonomiskt sporrande verksamhetsmodell för nya serviceformer som kommer att utvecklas, föreslår direktör Antti Kivelä från Sitra. 
 
Normer som reglerar serviceproduktionsformerna alltför detaljerat och schematiskt genomförda kontroller i efterhand är problematiska enligt Kommunförbundet och Sitra. Som det är i dag lämnar normerna och tillsynen av kommunernas verksamhet inget utrymme för serviceutveckling tillsammans med kunden och lagstiftningen tillåter inte tillräckligt med olika former av serviceproduktion. Då blir de lokala styrkorna och förhållandena inte heller tillvaratagna.
 
Närmare upplysningar:
Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör, Kommunförbundet, tfn 0400 486 043
Eeva Päivärinta, ledande sakkunnig, Sitra, tfn 050 359 3413, eeva.paivarinta@sitra.fi