Pressmeddelande, 

Vice verkställande direktör Timo Kietäväinen:

Regeringen måste leva upp till sitt löfte om minskade uppgifter

(Kommunförbundet informerar 18.8.2015) – För att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter bör hela lagstiftningen som gäller de kommunala tjänsterna ses över systematiskt. Arbetet bör vara fortlöpande och inte handla om enskilda uppgifter, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Kietäväinen på det inledande seminariet om att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter som Finansministeriet ordnande på tisdag i Helsingfors. 

​Enligt regeringsprogrammet ska minskningen av kommunernas lagstadgade uppgifter och skyldigheter ge besparingar på en miljard euro. Under valperioden ska kommunerna inte ges nya uppgifter om de inte finansieras fullt ut av staten.

– Besparingarna blir inte bestående om lagar inte stiftas utifrån ett nytt sätt att tänka och kostnaderna inte genomgår en oberoende utvärdering. Den kommunala politiken bör ses som en ministerieöverskridande helhet som omfattar alla servicesektorer. Vidare bör den förverkligas inom ramen för den finansiering som anges i programmet för kommunernas ekonomi, säger Kietäväinen. Avgörande är, enligt Kietäväinen, att regeringen och ministrarna verkligen förbinder sig till att uppfylla målet.

– Det finns inte många uppgifter som helt kan slopas. Det viktiga är att det oväsentliga i olika uppgifter gallras bort och att smidiga förfaranden gör det möjligt att producera tjänster på ett ändamålsenligt och resultatrikt sätt, säger Kietäväinen.

I regeringsprogrammet finns skrivningar om främjande av kommunernas handlingsfrihet, försöksverksamhet och flexiblare behörighetsvillkor för personalen. Målen i regeringsprogrammet är i regel värda att stödjas enligt Kietäväinen.

– Nu måste vi säkerställa att flexibiliteten förverkligas. De slutliga besparingarna och effektiviseringen av verksamheten vilar på lokala lösningar. Kommunerna bör få stöd i det här arbetet.

– Enligt finansieringsprincipen ska uppgifter som föreskrivits i lag anvisas tillräcklig finansiering. Kommunerna har dock ålagts allt fler uppgifter samtidigt som statsandelarna har skurits ner. Den kommunala ekonomin och kommuninvånarnas skattebörda är på gränsen till det omöjliga. Nu är det inte fråga om att slopa vissa onödiga uppgifter utan finansieringsprincipen, den kommunala ekonomin och därmed de kommunala tjänsterna ligger i vågskålen.

– När uppgifterna minskas bör effekterna på långsikt beaktas, det samma gäller medborgarorienteringen och individernas eget ansvar. Naturligtvis kan de grundläggande fri- och rättigheter i grundlagen inte äventyras, säger Kietäväinen.

Kommunförbundet deltar i beredningen av ett åtgärdsprogram för att gallra kommunernas uppgifter och skyldigheter. Förbundet understryker att åtgärdsprogrammet är ett långsiktigt och omfattande program. Programmet bör vara en väl ledd process som överskrider förvaltningsgränserna.

Närmare upplysningar: 
Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör, tfn 0400 486 043
Arto Sulonen, direktör för juridiska enheten, tfn 0400 850 232

 

Mer på webben