Pressmeddelande, 

Kommunernas bildningsdirektörer:

Språkundervisningen för asylsökande behöver fler frivilliga

(Kommunförbundet informerar 25.9.2015) De frivilliga insatserna i språkundervisningen för asylsökande bör utvidgas till hela landet, framhåller Kommunförbundets nätverk för sektorchefer inom bildningsväsendet. Nätverket önskar att Utbildningsstyrelsen vidtar åtgärder i saken.

​Nätverket ser med oro på hur finskundervisningen för asylsökande och för dem som beviljats asyl är ordnad i Finland.

– Exempelvis i Uleåborg har man mycket goda erfarenheter av språkundervisning på frivillig basis. Omkring 20 frivilliga lärare har anmält sig för att undervisa på mottagningscentralen och på nödinkvarteringsenheterna, berättar utvecklingschef Juha Karvonen från Kommunförbundet.

Nätverket föreslår vidare att Utbildningsstyrelsen utan dröjsmål ska samordna en stödplattform för finskundervisningen. Plattformen skulle stödja den frivilliga undervisningen och den skulle sammanställas av det undervisningsmaterial som redan finns enligt principen om öppna data.

– De frivilliga lärarna beklagar att det inte finns något färdigt material att tillgå. En stor del av deras tid går åt till att sammanställa material, medan tiden i första hand borde ägnas åt den egentliga språkundervisningen, framhåller Karvonen.

– Plattformen bör vara öppen och avgiftsfri och tillgänglig för alla som på frivillig basis undervisar i finska och svenska.

Kommunförbundets nätverk för sektorchefer inom bildningsväsendet gav in sitt förslag till Undervisnings- och kulturministeriet och vidare till Utbildningsstyrelsen torsdagen den 24 september.

Barn som söker asyl har rätt till förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Barn som söker asyl och barn som har beviljats asyl har rätt till förskoleundervisning och grundläggande utbildning liksom alla andra barn. Enligt lag är kommunen skyldig att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning för barnen i kommunens område, också för barn som ännu inte beviljats asyl.

Kommunen kan också själv besluta att ordna förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen. Men någon lagstadgad skyldighet har kommunen inte.

– Det är nästan alltid nödvändigt med förberedande undervisning för att de asylsökande barnen ska få tillräckliga förutsättningar att delta i den ordinarie grundläggande utbildningen, säger Karvonen.

Närmare upplysningar:

Ritva Viljanen, ordförande för nätverket för sektordirektörerna inom bildningsväsendet, tfn 09 3103 60 20

Juha Karvonen, utvecklingschef, Kommunförbundet, tfn 050 522 08 39

Terhi Päivärinta, direktör för undervisnings- och kulturenheten, tfn 050 590 47 96

Tags