Pressmeddelande, 

Kommunförbundets styrelse:

Vårdreformen måste beredas på bred bas

​(Kommunförbundet informerar 23.4.2015) Social- och hälsovårdsreformen innebär en exceptionellt stor strukturomläggning inom den offentliga förvaltningen, säger Kommunförbundets styrelse i sitt ställningstagande torsdagen den 23 april. Kommunförbundet understöder en parlamentarisk beredning av reformen på bred bas.

Den förra riksdagens grundlagsutskott har fastställt ramvillkor för beredningsprocessen. Utskottet förordade en parlamentarisk beredning på bred bas.

Kommunförbundets styrelse betonar att vårdreformen har stora konsekvenser också för kommunernas och den övriga förvaltningens roll och finansiering.  Därför finns det skäl bereda reformen över ministeriegränserna. Beredningen kunde skötas under ledning av statsrådets kansli eller Finansministeriet. Reformen behöver en tydligare och starkare ledning. Det bör också avsättas tillräckliga resurser för den fortsatta beredningen.

Kommunförbundet föreslår en beredning av kommittétyp. Enligt förbundet borde tillräckligt med tid avsättas för en grundlig beredning av de regeringspropositioner som en reform i den här storleksklassen förutsätter. Kommunerna måste ges tillfälle att bli hörda och tillräckligt med tid bör reserveras för ändamålet.

Det är nödvändigt att lägga om strukturerna inom social- och hälsovården. I vårdeformen fastställs kommunernas uppgifter och ställning i förvaltningen. Beredningen har stor inverkan på kommunernas roll, organiseringen av tjänster över kommungränserna och den övriga förvaltningen.  I grund och botten är det också fråga om att fastställa demokratiska strukturer och trygga kommunernas livskraft.

Enligt grundlagsutskottets riktlinjer bör förvaltningssystemet och finansieringen inom social- och hälsovården bedömas samtidigt. Beredningen bör i mån av möjlighet samordnas med statsandelsreformen. När beslut om reformen fattas bör det finnas tillgång till en omfattande ekonomisk konsekvensbedömning.

Grundlagsutskottet har föreslagit tre alternativa modeller för det fortsatta arbetet: en förvaltning på mellannivå, en samkommunsmodell med bara en nivå eller överföring av organiseringsansvaret till staten. Kommunförbundet anser att också andra alternativ bör utredas i beredningen, till exempel möjlighet att ha olika modeller på olika håll i Finland.

Närmare upplysningar:
Markku Andersson, vice ordförande för Kommunförbundets styrelse, tfn 0400 653 403
Tapani Tölli, vice ordförande för Kommunförbundets styrelse, tfn 050 511 3180