Pressmeddelande, 

Kommunförbundet utredde:

Avgiftsfri dagvård för över treåringar skulle öka kostnaderna för kommunerna med över 300 miljoner euro

(Kommunförbundet informerar 23.8.2016) Kommunförbundet har bedömt hur avgiftsfri småbarnspedagogik för över treåringar påverkar kommunernas ekonomi. Enligt kalkylerna skulle förändringen öka omkostnaderna med cirka 100 miljoner per åldersklass enligt en grov bedömning, dvs. minst 300 miljoner euro sammanlagt.

​Man räknar med att avgiftsfriheten medför att antalet barn i dagvård ökar med cirka 18 procent vilket motsvarar över 38 000 barn.

– På grund av ökad efterfrågan behövs det fler barnträdgårdslärare, barnskötare och familjedagvårdare i enlighet med behörighetsvillkoren.  Småbarnspedagogiken skulle omfatta så mycket fler barn att de nuvarande lokalerna inte räcker till för alla. Också dessa omständigheter bör beaktas vid uträkningen av kostnaderna för en eventuell lagändring, säger Jarkko Lahtinen, sakkunnig i småbarnspedagogik vid Kommunförbundet. Lahtinen har utarbetat utredningen.

Om alla som fyllt tre år erbjuds småbarnspedagogik en del av dagen avgiftsfritt, beräknas  kommunernas avgiftsintäkter för varje åldersklass minska med 20–30 miljoner euro i snitt.

Omkostnaderna skulle öka med 70–90 miljoner per åldersklass.

–  När det gäller barn i förskoleåldern kunde det enligt en grov uppskattning bli fråga om en kostnadsnytta på 30 miljoner euro till exempel för klubbverksamheten. Detta förutsätter ändå särskilda lagändringar.

Kommunförbundets kalkyler som publicerats idag grundar sig på antagandet att den avgiftsfria småbarnspedagogiken omfattar alla barn som fyllt tre år och att den sker på daghem eller inom familjedagvården i enlighet med målen i lagen om  småbarnspedagogik.

– I kalkylerna har antagits att ändringen införs stegvis, så att kostnadseffekterna sprids ut över flera år. Den avgiftsfria servicen erbjuds först femåringarna, sedan fyraåringarna och slutligen även treåringarna.   Slutligen får alla som fyllt tre avgiftsfri småbarnspedagogik fyra timmar per dag, säger Lahtinen.

Avgiftsfri småbarnspedagogik kräver omfattande lagändringar

Jarkko Lahtinen påpekar att genomförandet av ändringen förutsätter en omvärdering av hela systemet med familjestöd, inklusive hemvårdsstödet.

– Avgiftssystemet borde förnyas så att avgiftsintäkterna minskar så litet som möjligt. I annat fall borde ändringen av servicesystemet finansieras på något helt annat sätt. Också bestämmelserna om gruppstorlekar och dimensioneringar borde omvärderas.

Man kan utgå från att deltagandet i småbarnspedagogiken ökar i och med ändringen. Kalkylerna har gjorts upp utifrån antagandet att 80 procent av treåringarna, 90 procent av fyraåringarna och 95 procent av femåringarna i framtiden kommer att delta i småbarnspedagogiken.

För närvarande utgör treåringarna i dagvård (heldags- eller halvdagsvård) 63 procent av åldersklassen. Av fyraåringarna deltar 68 procent i småbarnspedagogiken, av femåringarna 72 procent och av sexåringarna 69 procent av åldersklassen. Nästan alla sexåringar deltar i förskoleundervisningen.

– Finansieringen av ändringen i sin helhet borde inte bäras av kommunerna, eftersom helheten är en fullständigt ny uppgift för dem.

Närmare upplysningar:
Jarkko Lahtinen, sakkunnig, tfn 050 3614 526

 

FAKTARUTA

Den genomsnittliga kalkylerade heldagsavgiften är 156,59 euro och halvdagsavgiften är 93,96 euro.

Den högsta möjliga avgiften från 1.8.2016 är 290 euro (tidigare 283 euro).

Halvdagsavgiften  (högst 5 timmar om dagen) är i allmänhet cirka 60 procent av heldagsavgiften.

Etiketter