Pressmeddelande, 

Kommunförbundets Hanna Tainio vid kick off-evenemanget för utvecklingsprogrammet för barn- och familjetjänster den 11 januari:

Det lönar sig att direkt utveckla servicen regionalt

(Kommunförbundet informerar 11.1.2016) – Barnets bästa och stöd för föräldraskap hör till de viktigaste principerna som måste förbättras inom barn- och familjetjänsterna. Eftersom en del av tjänsterna för barn och familjer blir uppgifter för de självstyrande områdena från år 2019 är det viktigt att de här tjänsterna utvecklas på regional nivå redan nu, säger Hanna Tainio, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Barn- och familjetjänsterna utvecklas enligt ett separat program som utnämnts till ett av regeringens spetsprojekt. Utvecklingsprogrammet inleddes vid ett kick off-evenemang på Kommunernas hus den 11 januari.

Målet för programmet är att barn, unga och familjer ska må bättre och bättre kunna påverka sin välfärd och den service de får. Andra mål är att servicen ska ges vid rätt tidpunkt, att den ska vara effektiv och medföra kostnadsbesparingar.

–Tjänster med låg tröskel är viktiga särskilt för barnfamiljer. Tjänsterna bör vara lättillgängliga i barnets uppväxtmiljö. I framtidens familjetjänster kommer stärkandet av familjens egen styrka att spela en central roll, förutspår Tainio.

Regionala försök bör förankras i den permanenta verksamheten

Inom ramen för utvecklingsprogranmmet inleds kommunförsök där ny praxis och beprövad praxis testas på olika håll i landet. Införandet av nya servicehelheter stöds med startbidrag åren 2016–2017. Kommunförbundet deltar i samordningen av kommunförsöken.

Kommunförbundet föreslår att försöken direkt genomförs på regionnivå i samarbete mellan kommunerna i varje landskap. På det sättet gagnar försöken mest de självstyrande områdena som håller på att skapas och man kan i tjänsterna genast beakta gränssnitten mellan en kommun och ett självstyrande område.

– Kommunförsöken gör mest nytta om de som lyckas förankras som permanent verksamhet för de nya områdena. Vi bygger effektivast upp bättre servicehelheter genom att utnyttja de nuvarande resurserna och god praxis, säger Tainio.

– Om vi inte lyckas skapa de nödvändiga samarbetsstrukturerna mellan kommunerna och de nya områdena, lyckas vi inte heller skapa barn- och familjeorienterad serviceverksamhet på önskat sätt.

Tainio påpekar att det är i kommunerna som det också framöver görs mest för familjernas välfärd. Viktiga aktörer är också organisationer och andra sammanslutningar.

– Det är viktigt att se till att deras vilja att arbeta med familjer inte rubbas. Dessutom har många kommuner arbetat till exempel med livscykelmodellen. Vi måste försäkra oss om att gott arbete som utförts i kommunerna tas till vara i utvecklingsprogrammet, säger Tainio.

Närmare upplysningar:
Hanna Tainio, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet, tfn 050 567 1624 

Etiketter