Pressmeddelande, 

Kommunerna lyckas med tjänsterna för svårsysselsatta

Det sysselsättningspolitiska kommunförsöket bör gå vidare så snart som möjligt

(Kommunförbundet informerar 18.1.2016) Kommunerna vill fortsätta försöket med att kommunerna helt och hållet tar över ansvaret för att ordna tjänster för de svårast sysselsatta. Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet, påskyndar ett fortsatt kommunförsök.

– Sysselsättningsförsöket och försökslagstiftningen i anslutning till det bör träda i kraft så snart som möjligt. Försöket bör omfatta sinsemellan varierande regioner. Kommunförsöket avslutades i början året. Efter styrgruppens möte den 18 januari konstaterade Kietäväinen att i huvudstadsregionen bör det i motsats till i övriga regioner vara möjligt för en enskild stad att gå med i försöket.

Gruppen kommuner som medverkar i försöket bör utvidgas så att också unga arbetslösa och invandrare omfattas av försöket åtminstone i en del av regionerna. Det är viktigt att försöket tillåter avvikelser från den gällande lagstiftningen.

– Reformen med självstyrande områden som är under beredning eliminerar inte behovet av ett kommunförsök. I framtidens kommuner kommer livskraftspolitiken och sysselsättningen som ingår i den att ha en viktig roll, påpekade Kietäväinen.

De kommuner som medverkade i det sysselsättningspolitiska kommunförsöket under 2012–2015 fick fria händer att sköta tjänsterna för svårsysselsatta på nya och annorlunda sätt.

Försöket gav utmärkta resultat: sysselsättningen av uttryckligen långtidsarbetslösa har utvecklats mycket gynnsammare i försökskommunerna än i andra kommuner. Tack vare projekten inom försöket har bland annat kundarbetet, kundservicen, metoderna inom sysselsättningen, kundernas möjligheter att påverka tjänsterna och samarbetet med företagen utvecklats och blivit bättre.

Styrgruppen för kommunförsöket behandlade i dag arbetsgruppens utkast till rapport. Regeringen fattar de slutliga besluten om en fortsättning på försöket i månadsskiftet januari-februari.

I styrgruppen sitter företrädare för Kommunförbundet, Vanda, Uleåborg, Rovaniemi och Janakkala.

Närmare upplysningar:
Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör, tfn 0400 486 043
Erja Lindberg, utvecklingschef, tfn 050 381 4096

Etiketter