Pressmeddelande, 

Frågetecken i regeringens budgetproposition kring den kommunala ekonomin

(Kommunförbundet informerar 1.9.2016) Kommunförbundet är missnöjt med att konkurrensavtalet fortfarande i regeringens riktlinjer för budgeten hotar försämra den kommunala ekonomin, trots att utgångspunkten var en annan då förhandlingarna om avtalet fördes.

​Det är positivt att regeringen bekräftade att den förbinder sig till att vidta korrigerande åtgärder om man skulle avvika från den utvecklingsbana som balansen i den kommunala ekonomin kräver. 

Kommunförbundet anser att konkurrensavtalets övergripande effekter är av största vikt för Finlands framtid, för sysselsättningen och därigenom för kommunernas inkomstutveckling.

Kommunförbundet oroar sig också för att besparingarna, förlusterna av skatteinkomster och nedskärningarna drabbar olika kommuner på olika sätt. Dessa effekter bör noga bedömas i den fortsatta beredningen och vid behov blir rimligare.

På det stora hela kan statens åtgärder bedömas stärka den kommunala ekonomin något, men i detta sammanhang finns många osäkerhetsfaktorer. 

Kommunförbundet anser det vara särskilt positivt att regeringen som en del av sysselsättningspaketet beslutade stärka de stora städernas roll i genomförandet av arbetskraftspolitiken. Detta bör komma till uttryck som en tydlig överföring av befogenheter och resurser.

Det är också positivt att regeringen lovar ersätta kommunerna för de inkomstförluster som föranleda av att avgifterna för småbarnspedagogiken sänks. 

Närmare information:
Timo Reina,  vice verkställande direktör, 040 555 8458
Ilari Soosalu, direktör för kommunalekonomiska enheten, 050 371 2999
Minna Punakallio, chefekonom, 040 751 5175