Pressmeddelande, 

Helsingfors och Villmanstrand belönades för sitt klimatarbete

(Kommunfrobundet informerar 12.5.2016) Kommunförbundet prisbelönade Helsingfors och Villmanstrand för deras förtjänstfulla klimatarbete. Dessutom beviljades ett personligt diplom som gick till Pirkko Heikinheimo, konsultativ tjänsteman vid Miljöministeriet.

​Helsingfors stad och stadens olika ämbetsverk och affärsverk har arbetat långsiktigt och brett för klimat- och energifrågor.

– Helsingfors var bland de första som anslöt sig till Kommunernas klimatkampanj 1997. Bland de färskaste exemplen på klimatarbetet är stadens klimatvägkarta och klimatgatan Stora Roban, sade Kalevi Luoma, energiingenjör vid Kommunförbundet, när han motiverade priset.

Staden samarbetar med näringslivet i klimatnätverket Ilmastokumppanit. Nätverket skapar samarbete i syfte att minska klimatutsläppen och stärka företagens konkurrenskraft. Helsingfors har tagit initiativ också när det gäller att förankra det ekologiska tänkandet hos stadens anställda i samband med skapandet av ett nätverk av ekostödpersoner.

I Villmanstrand utförs klimatarbetet tillsammans

Villmanstrand stad har gjort ett verkningsfullt klimatarbete i flera års tid. Villmanstrand har deltagit i Kommunernas klimatkampanj sedan år 2000 och gick med bland Hinku-kommunerna (för kolneutralitet) 2014. Staden har dessutom anslutit sig till Arbets- och näringsministeriets energieffektivitetsavtal. Fullföljandet av avtalet har varit framgångsrikt, man har rent av nått längre än de uppsatta målen.

– I Villmanstrand har resultat nåtts genom samarbete. Genom samarbete mellan staden och Villmanstrands tekniska universitet har det utvecklats sätt för invånarna och företagen i regionen att utnyttja förnybar energi. På campusområdet byggs Finlands största solkraftverk.

– Lappeenrannan Energia Oy sporrar privata konsumenter till energiproduktion i mikroskala. Det verkningsfullaste och synligaste resultatet har nåtts genom samarbete inom energiproduktion mellan skogsindustrin och staden, där stadens fjärrvärmeproduktion blev biobränslebaserad, förklarar Kalevi Luoma som motivering till priset.

Pirkko Heikinheimo gör klimatarbete med kommunerna

Pirkko Heikinheimo som är konsultativ tjänsteman vid Miljöministeriet har lång erfarenhet som klimatpåverkare i olika uppgifter vid Miljöministeriet, i internationella klimatförhandlingar och i utarbetandet av nationella klimat- och energistrategier såsom bl.a. statsrådets framtidsredogörelse om klimatförändringen 2009.

Hon har genom åren med sin expertis bidragit till arbetet med Kommunernas klimatkampanj,  Kommunförbundets olika projekt i anknytning till klimatarbetet samt planeringen av klimatkonferensernas program och utvecklingen av utsläppskalkyler och informationen om klimatförändringen.

– Som en uppslagsrik, optimistisk och sporrande person har Pirkko målmedvetet stött lokalt klimatarbete och hänsyn till kommunerna i klimatarbetet samt främjat utarbetandet av landskapens klimatstrategier och beaktandet av anpassningen till klimatförändringen, berömde Luoma.

Närmare information:
Kommunförbundet
Miira Riipinen, miljöchef, tfn 040 824 4401
Kalevi Luoma, energiingenjör, tfn +358 500 824 641

Pristagare
Esa Nikunen, miljödirektör, Helsingfors stad, tfn 040 504 5175
Ilkka Räsänen, miljödirektör, Villmanstrand stad, tfn 0400 815 284
Pirkko Heikinheimo, konsultativ tjänsteman, Miljöministeriet, tfn 0295 250 078

Tags