Pressmeddelande, 

Kommundirektörernas syn på etik och korruption gav Anne Ojajärvi priset för årets bästa pro gradu med kommunal inriktning

(Kommunförbundet informerar 2.11.2016) Kommunförbundet belönade förvaltningsmagister Anne Ojajärvis avhandling pro gradu ”Kunnanjohtaja eettisenä johtajana” som bästa avhandling pro gradu med kommunal inriktning år 2015. I undersökningen svarar 15 kommundirektörer runt om i Finland på vad etik betyder i kommundirektörens arbete, vilka omständigheter som äventyrar kommundirektörens oberoende och tyder på korruption inom kommunsektorn samt vilka element till etiskt ledarskap det finns i kommunen.

I undersökningen konstateras att etiskt ledarskap består av många element. De intervjuade kommundirektörerna anser att de viktigaste värderingarna i ledarskap är öppenhet och rättvisa, likabehandling inom god förvaltning samt objektivitet.

– Lärdomsprovets ämne är aktuellt och kommunerna kan också använda undersökningens resultat. Ur arbetet kunde man produktifiera ett redskap för självvärdering av etiskt ledarskap. Redskapet kan användas i utvecklingssamtal för kommundirektörer och också andra direktörer i den offentliga förvaltningen, framhåller Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

Arbetet är gjort inom läroämnet offentligt ledarskap vid filosofiska fakulteten vid Vasa universitet.

Hedersomnämnande till Tommi Hakkarainen och Kaisa Elina Pasanen

Utöver priset pro gradu har Kommunförbundet gett hedersomnämnande till två avhandlingar från i fjol.

Filosofie magister Tommi Hakkarainen fick hedersomnämnande för sin avhandling ”Terveydenhuollon palveluverkon optimointi lokaatio-allokaatio -menetelmillä OYS-erityisvastuualueella”. Den är gjord vid Institutionen för geografi vid Uleåborgs universitet.

I undersökningen studeras optimeringen av läget för GIS-baserade inrättningar inom servicenätet för hälso- och sjukvården med metoden location-allocation inom Uleåborgs universitetssjukhus specialupptagningsområde. Materialet kommer från Statistikcentralens rutdatabas, det nationella väg- och gatunätverket (Digiroad) och registret över verksamhetsställen (TOPI) som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd.

Undersökningen är aktuell och användbar, för den ger svar på frågor om sparmålen inom social- och hälsovårdssektorn och tryggandet av likvärdig service till medborgarna.

Det andra hedersomnämnandet gick till politices magister Kaisa Elina Pasanen för avhandlingen ”Perhetyö osana päihdepalveluja. Vanhempien kertomuksia ylisektorisen perhetyön merkityksestä päihdeongelmasta toipumisessa”. Avhandlingen är gjord inom läroämnet socialt arbete vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Föremålet för undersökningen är det mobila familjearbetet som utförs inom enheten för öppen familjerehabilitering vid Helsingfors stads missbrukarvård och som sker i nära samarbete med barnskyddet. Här utreds vilka erfarenheter föräldrarna i klientfamiljerna har av familjearbetet som en del av avhjälpandet av missbruksproblem.

Arbetet får beröm för att det är aktuellt, praktiskt förankrat och har ett begripligt angreppssätt. Arbetet anses kunna utnyttjas också i andra kommuner som faktaunderlag för utvecklingsarbetet och som idé inom integrationen av dels socialarbetet och missbrukarvården, dels mentalvårdstjänsterna.

Priset pro gradu sedan 1993

Kommunförbundet har sedan 1993 årligen premierat den bästa avhandlingen pro gradu med kommunal inriktning med ett stipendium och delat ut ett till två hedersomnämnanden. Årets avhandling pro gradu premieras med ett stipendium på 2 000 euro.

Valet görs utgående från förslag från universitet och högskolor. I år gavs 20 förslag av sammanlagt tio universitet och högskolor. I år var antalet förslag större än tidigare.

Utslagsgivande vid bedömningen var fram för allt möjligheten att tillämpa resultatet i praktiken (aktualitet, nyhetsvärde, bruksvärde och framtidsinriktning) ur kommunsektorns perspektiv.

Närmare upplysningar:
Närmare upplysningar om priset ger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet, tfn 050 337 5634.

Vinnaren Anne Ojajärvi, tfn 0500 797 600, anne.ojajarvi(a)netikka.fi
Tommi Hakkarainen, tfn 040 765 6990, tommi.hakkarainen(a)viidakko.fi
Kaisa Pasanen, tfn 040 198 9806, kaisa.pasanen(a)hel.fi

Mer på webben

Läs mer om dessa teman