Pressmeddelande, 

Kommunförbundet om Tarastis förslag:

Kommunerna bör få behålla uppgifterna kring livskraften

(Kommunförbundet informerar 26.1.2016) Med tanke på rollen för framtidens kommuner är det inte ändamålsenligt att miljö- och hälsoskyddet överförs helt och hållet på de självstyrande områdena. Kommunförbundet motsätter sig tanken att byggnadstillsynen flyttas längre från utvecklingen av kommunen. Förbundet påpekar att kommunens ansvar betonas i främjandet av livskraften, välfärden och hälsan.  Det lyckas bäst när man beaktar de lokala förhållandena inom byggnadstillsynen och hälsoskyddet.

​Utredaren Lauri Tarasti föreslår att landskapen tar över bland annat ansvaret för företags- och arbetskraftstjänsterna, uppgifterna inom jordbruks- och landsbygdsförvaltningen, organiseringsansvaret för hälsoskyddet och tobakstillsynen samt uppgifterna inom räddningsväsendet. Också organiseringsansvaret för byggnadstillsynen föreslås bli överfört på landskapen, men kommunerna får fortsättningsvis själva sköta byggnadstillsynen.

Samarbetet mellan planläggningen, byggnadstillsynen och miljösakkunniga bör inte splittras

Kommunförbundet anser det viktigt att kommunerna också framöver har möjlighet att sköta hälsoskyddet, om de så vill. Miljö- och hälsoskyddet är i många kommuner organiserat tillsammans med miljövården och byggnadstillsynen, och kommunerna bör få bevara denna helhet också framöver.

Genom planläggning och tillståndspolicy skapar kommunen förutsättningar för kommunens livskraft. Nyckeln till ett tillräckligt tomtutbud och en sund miljö är att planläggningen, byggnadstillsynen och miljösakkunniga samarbetar när kommunens mål och strategier genomförs. Därför bör samarbetet mellan planläggningen, byggnadstillsynen, miljövården och miljöhälsan inte splittras på olika organisationer, utan verksamhetsområdena bör kunna fortsätta sitt arbete i kommunerna nära utvecklingsobjekten.  Det finns skäl för kommunerna att själva ha kompetens inom hälsoriktigt byggande, vilket skulle stödja planeringen av fastighetsunderhållet och reparationerna.

Miljö- och hälsoskyddet består till största delen av kommunens lagstadgade uppgifter inom hälsoskyddet, livsmedelstillsynen och veterinärvården. Miljö- och hälsoskyddet ska skydda människans hälsa mot olägenheter som orsakas av miljön och bedöma hälsorisker som kommunala beslut kan medföra. Kommunförbundet har understött tanken att uppgifterna enligt hälsoskyddslagen sköts av kommunerna.

Sysselsättningsansvar för kommunerna

Kommunförbundet understöder tanken att ansvaret för att sysselsätta de mest svårsysselsatta överförs på kommunerna. Kommunförsök har gett utmärkta resultat av detta och det finns anledning att fortsätta försöken, vilket också följer regeringsprogrammet. I den utredning som letts av minister Lindström har en sådan ansvarsöverföring nyligen rekommenderats. De största städerna är redo att ta över ansvaret för hela sysselsättningen.

Närmare upplysningar:
Jari Koskinen, verkställande direktör, 044 976 42 25
Tarja Myllärinen, direktör, social- och hälsovård, 050 596 98 66
Ritva Laine, direktör för enheten Regioner och samhällen, 050 521 57 49
Tarja Hartikainen, sakkunnig, 050 373 84 99 (miljö- och hälsoskydd)
Erja Lindberg, sakkunnig, 050 381 40 96 (sysselsättning) 

På webben

Etiketter