Pressmeddelande, 

Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen vid seminariet Framtidens kommun i Finlandiahuset den 20 januari

Kommunerna och de självstyrande områdena måste ges möjlighet att dela uppgifterna

(Kommunförbundet informerar 20.1.2016) – Kommunerna och de självstyrande områdena måste ges möjlighet att förhandla sinsemellan om fördelningen av enskilda uppgifter, framhöll Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen vid Finansministeriets seminarium Framtidens kommun.

– Samarbete behövs inom alla ansvarsområden, och enskilda uppgifter måste kunna skötas genom varierande lokala lösningar, för när reformen är genomförd kommer kommunerna och de självstyrande områdena att skilja sig mycket från varandra, sade Koskinen.

–  En möjlighet för de självstyrande områdena att sinsemellan avtala om överföring av enskilda uppgifter, till exempel utbildningen på andra stadiet och kollektivtrafiken, skulle bäst beakta de regionala särdragen. Det skulle också säkerställa en fungerande service och förvaltning och stärka båda förvaltningsnivåerna.

Kommunernas roll som främjare av invånarnas välfärd betonas

Koskinen anser det vara nödvändigt att rollerna för de självstyrande områdena och framtidens kommuner definieras parallellt.

– Målet är att Finland i början av år 2019 har starka kommuner och självstyrande områden som samarbetar för invånarnas bästa.

Enligt Koskinen ger reformen kommunerna en möjlighet att inrikta sin verksamhet på ett nytt sätt och fokusera mer på att främja invånarnas välfärd och påverkansmöjligheter och på att utveckla livskraften.

I framtiden ansvarar kommunerna åtminstone för småbarnspedagogiken, barndagvården, den grundläggande utbildningen, planläggningen, markpolitiken, bostadspolitiken, näringslivsfrågorna, integrationen, kollektivtrafiken samt kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidsverksamheten.

En fungerande kommunal ekonomi måste säkerställas

Jari Koskinen betonade att man i samband med reformerna bör se till att kommunernas finansiering är tillräcklig.

– Kommunernas statsandelssystem är i behov av en grundlig omläggning. Den nuvarande modellen har byggts upp på en grund som inte längre fungerar, då över hälften av finansieringen överförs med social- och hälsovården till de självstyrande områdena.

– Ordnandet av den kommunala servicen kan inte tryggas i hela landet med den finansiering som kvarstår hos kommunerna utan att kommunernas finansieringssystem ändras genomgripande. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid fördelningen av fastigheter, stödtjänster, lån och pensionsansvar, sade Koskinen.

Närmare upplysningar:
Jari Koskinen, verkställande direktör, Kommunförbundet, tfn 044 976 4225

Etiketter