Pressmeddelande, 

Kostnadskalkylerna på villovägar när socialjouren reformeras – reformen måste ändra riktning

(Kommunförbundet informerar 21.9.2016) Kommunförbundet uppskattar att reformen av socialjouren som är under beredning kommer att kosta minst 16 miljoner euro mer än Social- och hälsovårdsministeriet har uppskattat i sitt förslag. Lagpaketet med sikte på att förnya socialjouren är enligt Kommunförbundet halvfärdigt och går inte att genomföra i sin nuvarande form.

Enligt lagförslaget går kostnaderna, besparingarna och merkostnaderna jämnt ut, dvs. förnyandet av socialjouren skulle kosta totalt 0 euro. Behovet av tilläggsresurser beräknas motsvara hälften av en socialarbetares tjänst för de sjukhus som skyldigheten berör. Kommunförbundet beräknar att om jourteamen vid 20 joursjukshus inom hälso- och sjukvården förstärks med socialvårdskompetens krävs det tilläggsresurser som motsvarar cirka 70 anställda.

– Det betyder en finansiering om minst 4 miljoner euro, säger Aila Puustinen-Korhonen, sakkunnig vid Kommunförbundet.

Om det anses nödvändigt att socialjouren genomförs som aktiv arbetstid dygnet runt, måste man i hela landet vara beredd på en kostnad om ungefär 6,60 euro per invånare.

– I förhållande till befolkningsunderlaget i hela landet betyder detta minst 36,2 miljoner euro , varav cirka 12 miljoner utgör tilläggsfinansiering för att ändra det nuvarande systemet, säger Aila Puustinen-Korhonen.

De faktiska kostnaderna skulle bli ännu högre. När jourreformen genomförs skulle det behövas flera nya socialjoursenheter  för att resorna från jourenheterna till klienterna inte ska bli oskäligt långa. I lagförslaget nämns en timme som tidsram för att komma till klienten.

Remisstiden för de lagförslag som gäller reformen av socialjouren löpte ut den 10 september. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. Verkställandet av reformen medför eventuellt en övergångstid.

Det lönar sig att genomföra den genomgripande reformen av socialjouren i samband med vårdreformen

Kommunförbundet föreslår att i stället för en genomgripande reform av socialjouren kunde joursjukhusens jour stärkas med yrkeskunskap i socialvård. Den socialvårdskompetens som behövs på joursjukhusen avviker från den kompetens som behövs i socialjouren.

– I övrigt  bör den strukturella reformen av socialjouren beredas omsorgsfullt och genomföras jämsides med beredningen och genomförandet av vårdreformen, säger Sami Uotinen,  ledande jurist vid Kommunförbundet.

Uotinen påpekar att förslaget om att sjukhusens socialarbetare och socialhandledare vid sidan av sitt övriga arbete kan fatta beslut  och göra uppskattningar av servicebehovet i enlighet med socialvårdslagstiftningen är ett omöjligt förslag.

I praktiken skulle det till exempel betyda att en socialarbetare som idag arbetar med patienterna på en sjukhusavdelning, vid sidan av sitt eget arbete skulle delta i jouren och exempelvis göra brådskande placeringar i enlighet med barnskyddslagen eller vidta andra åtgärder i enlighet med socialvårdslagen.

Kostnaderna för socialjouren är för närvarande 1,30–8,50 euro per invånare

Kommunförbundet utredde hur och till vilka kostnader socialvårdsjouren ordnas för närvarande i alla fastlandskommuner.

Utredningen som publicerades idag är den första där de olika sätten att ordna socialjour och kostnaderna för den kartläggs i hela landet.

Enligt utredningen har socialjouren utvecklats avsevärt i strukturellt hänseende under de senaste fem åren. År 2011 ordnade 50 organisatörer socialjour utom tjänstetid och nu år 2016 är organisatörerna 40.

– Kommunsamarbetet har stärkts avsevärt och anlitandet av privata serviceproducenter inom socialjouren har minskat i någon mån, sammanfattar Aila Puustinen-Korhonen, som gjort utredningen.

Samarbetsstrukturerna och jourarrangemangen har byggts upp efter behovet av brådskande socialt arbete i regionerna. Kartläggningen visar att socialjouren i Finland ordnas på sju olika sätt.

Kostnaderna varierar efter hur jouren ordnats. Den billigaste jouren kostar kommunen 1,30 euro per invånare och den dyraste 8,50 euro per invånare.

Närmare upplysningar:
Aila Puustinen-Korhonen, sakkunnig, tfn 050 344 6884
Sami Uotinen, ledande jurist, tfn 050 341 3349
Tarja Myllärinen, direktör, social-och hälsovård, tfn 050 596 9866

Tags