Pressmeddelande, 

Lyckat klimatarbete bottnar i goda val inom markanvändningen

(Kommunförbundet informerar 12.5.2016) Kommunerna har kommit långt i sitt målmedvetna och systematiska klimatarbete. De viktigaste frågorna i det strategiska arbetet avgörs när kommunerna beslutar om markanvändningen, påpekade Miira Riipinen, miljöchef vid Kommunförbundet, på kommunernas åttonde klimatkonferens i Tammerfors på torsdagen.

​− Över 75 procent av finländarna bor i kommuner som utför ett systematiskt klimatarbete. Klimatarbetets effekter i kommunerna är enastående därför att en och samma aktör har befogenheterna och redskapen inom markanvändningen – allt från planering till byggande och underhåll, framhöll Riipinen.

− Kommunernas mål för utsläppsminskningen stämmer överens med de nationella och internationella målen, och många kommuners mål är till och med mer ambitiösa än de nationella. Klimatvänliga markanvändningskoncept och dämpande av trafiken har en direkt koppling till arbetet mot klimatförändringen.

Ett övergripande ansvar för frågor i lokalsamhällena ligger bakom ett lyckat klimatarbete

Jämfört med många länder har Finlands kommuner ett brett uppgiftsområde och det framgår av hur helhetsbetonat kommunerna kan bemöta klimatfrågan.

− Kommunerna har förbundit sig att främja till exempel en klimatvänlig avfallshantering och trafik och gjort ett långsiktigt utvecklingsarbete för att dessa mål ska nås, konstaterade Riipinen.

− De aktuella planerna på att begränsa kommunernas ansvar för avfallshanteringen och organiseringen av kollektivtrafiken kan faktiskt hota kontinuiteten i klimatarbetet. Om ansvaret splittras minskar kommunernas möjligheter att påverka klimatutsläppen från avfallshanteringen och trafiken, påminde Riipinen åhörarna om.

Energiunderstöd och statliga satsningar på förnybar energi önskas

− För sitt klimatarbete behöver kommunerna ekonomiskt understöd och sakkunnigstöd från staten, såsom energiunderstöd, mer omfattande satsningar på förnybar energi, understöd för kollektivtrafik och enhetliga redskap för beräkning av utsläpp, framhöll Riipinen.

Hot och möjligheter i och med landskapsreformen

− Landskapsreformen medför ett starkt behov av att se över planläggningssystemet, men det måste ske med tungan rätt i mun, för att det inte ska gå så att den ena planerar och den andra bygger och ingendera bär ansvar för en kostnadseffektiv kontroll av klimateffekterna.

− De nuvarande landskapens klimatarbete har ofta saknat praktisk förankring. De nya starkare landskapen kan innebära en möjlighet att ändra på detta. Regional energirådgivning vore ett konkret och viktigt sätt att föra klimatarbetet vidare och en lämplig uppgift för landskapen.

Närmare upplysningar
Miira Riipinen, miljöchef, tfn 040 824 4401

Etiketter