Pressmeddelande, 

Ny ledarskapscoaching för chefer inom kommunsektorn

(KT Kommunarbetsgivarna, KT Kommunarbetsgivarna, Kommunförbundet och Keva informerar 12.2.2016) En ny EKJ-ledarskapscoaching har utvecklats för cheferna och mellanledningen inom kommunsektorn. I och med coachingen får chefen en ledarskapskompetens som ger större möjlighet att åstadkomma högklassig kommunal service, lyckade förändringar och välfungerande arbetsplatser. De första EKJ-certifikaten, som Kommunförbundet beviljade, delades ut den 12 februari till 134 chefer.

Det nya coachingkonceptet har utvecklats inom utvecklingsprogrammet Ny chefskompetens inom kommunkoncernen (EKJ) år 2014–2016. Målet är att chefen ska få en ledarskapskompetens som utgår från kunden och de anställda och som leder till högklassig kommunal service, lyckade förändringar och välfungerande arbetsplatser. Lärdomarna från utvecklingsarbetet utgör underlag för följande EKJ-ledarskapscoaching som inleds i november 2016.

Utvecklingsprogrammet Ny chefskompetens inom kommunkoncernen har förutom av Tekes också finansierats av KT Kommunarbetsgivarna, Finlands Kommunförbund, Keva och AVAINTA Arbetsgivarna rf samt Kommunfinans som en del av samarbetet Kuntayt5. Pilotorganisationerna i programmet har också finansierat egna projekt. Samarbetspartner i coachingen har varit AaltoEE, ledningshögskolan inom Tammerfors universitet, Vasa universitet och FCG Ab.

Effekter med samtidig organisations- och chefsutveckling

EKJ-ledarskapscoachingen avviker från andra chefsutbildningar i och med att coachingen är avsedd för cheferna och mellanledningen inom de olika sektorerna i kommunerna och samkommunerna. Programmets styrka är det breda spektret av yrken och nätverken mellan organisationerna. De kommande förändringarna inom kommunsektorn kräver samarbete på de olika organisationernas gränsytor, mellan yrkesgrupperna i servicekedjorna samt nätverk mellan den privata, offentliga och tredje sektorn.

Man vill uppnå effekter i chefsarbetet på så sätt att effekterna av coachingen syns i en utveckling av både ledarskapet och den egna arbetsgruppens arbete. I alla de organisationer där cheferna deltog i coachingen pågick ett utvecklingsarbete som gällde organisationens egna mål. Den individuella utvecklingen understöddes genom mellanuppgifter och ett slutarbete där deltagarna bedömde sin egen ledarskapsutveckling.

Flera kommuner och samkommuner skaffade själva eller tillsammans med andra kommuner en fördjupad coaching, exempelvis av universitet, till stöd för den egna organisations utveckling. Organisationernas utvecklingsarbete stärktes genom Kevas utvecklande bedömning.

Nätverksbaserad gemensam utveckling

EKJ-programmet genomförs enligt metoden nätverksbaserad gemensam utveckling. I programmet deltog 12 kommuner och samkommuner med egna pilotprojekt, och omkring 300 chefer deltog i utvecklingen av det nya ledarskapskonceptet. I programmet deltog dessutom 12 andra kommunorganisationer som utnyttjade utvecklingsarbetet.

EKJ-programmet omfattade fem ledarskapsforum med allt som allt omkring 200 chefer. Individuellt ledarskap stöddes med hjälp av erfarenhetsutbyte eller grupparbete med personer i samma situation. Teman på ledarskapsforumen varierade allt från framtida tjänster och ledarskap till strategier och kundorientering samt förändringar av verksamhetskulturen. Teman som gällde glädje och utmaningar på arbetsplatsen och personal- och förändringsledning hade sina egna forum. Föreläsare på ledarskapsforumen var experter från universiteten, dvs. programmets samarbetspartner. 

De första EKJ-certifikaten beviljades 134 chefer

Innehavaren av ett EKJ-certifikat är berättigad att använda det som ett tecken på att han/hon har de ledarskapsfärdigheter som behövs i kommunen och utvecklar dem. I EKJ-programmet 2014–2016 deltog chefer och mellanledning från tekniska sektorn, bildningsväsendet, social- och hälsovården och den specialiserade sjukvården.

Nedan en förteckning över organisationer som deltagit i EKJ-programmet,  ämnena för EKJ-utvecklingsprojekten och antalet chefer i olika kommuner och samkommuner som avlagt EKJ-certifikat.

 • Esbo: Verksamhetsmodell för förändringshantering inom affärsverkssektorn och verktyg för att ta upp saker på tal tidigt (2 certifikat)
 • Jämsä: Chefsprogrammet Valmentava esimies osana Jämsän tarinaa (13)
 • Träskända: Kundorienterad verksamhetskultur och processinriktat verksamhetssätt (9)
 • Kouvola: Projektet ASKEL Asiakas keskiöön - laadukkaasti (21)
 • Lovisa: Utveckling av ledarskap och strategiskt beslutsfattande, ett lättare ledningssystem (5)
 • S:t Michel: Projektet Verkoston johtaminen palvelumurroksessa (11)
 • Mäntyharju: Förändring av verksamhetskulturen och nätverk (2)
 • Björneborg: Projektet Tiikerinloikka uudistumiseen (22)
 • Riihimäki: Ledningsgruppens arbete, verksamhetssätt och verksamhetsprocesser samt utveckling av sakkunnig- och chefsarbetet (7)
 • HNS Bilddiagnostik: Chefsfärdigheter i processledning och förändringsledning (3)
 • Carea, Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen: Utveckling av chefskompetensen som en del av Carea leader-programmet (15)
 • Perusturvakuntayhtymä Akseli: Användning av ekonomiska uppgifter i ledningen och nya serviceformer inom social- och hälsovården (14)
 • Dessutom från andra organisationer (bl.a.Keva, 10)

Närmare upplysningar:

EKJ-programmet: utvecklingschef Terttu Pakarinen, KT Kommunarbetsgivarna, tfn 050 338 0472

Utvecklande bedömning under utvecklingsskedet: teamledare Taina Tuomi, Keva, tfn 020 614 2668

Kommunförbundets ledarskapscoachingar och certifikat i kommunerna:
tf utvecklingschef Jarkko Majava, tfn 050 325 2306 

Etiketter