Pressmeddelande, 

10 000 besvarade enkät: De kommunalt anställda upplever arbetsengagemang också mitt i förändringarna

(Kommunförbundet informerar 16.12.2016) Enligt en enkätundersökning som Arbetshälsoinstitutet genomförde bland personalen i 34 kommuner (10 920 uppgiftslämnare) angav drygt en tredjedel att de mött omstruktureringar under det senaste halvåret, och var femte anställds arbetsuppgifter hade ändrats. Trots det angav 73 procent av uppgiftslämnarna att de upplever arbetsengagemang flera gånger per vecka och 79 procent att de är stolta över sin arbetsplats.

Kvinnor och äldre anställda sade sig uppleva mer arbetsengagemang än män och unga. Utgående från enkätsvaren upplevs arbetsengagemang något mer i stora kommuner än i små, men också i de små kommunerna var arbetsengagemanget i snitt på en god nivå.

Bland uppgiftslämnarna har lägre ålder och högre utbildningsnivå ett motsvarande samband med utbrändhet i arbetet. Var fjärde av de kommunalt anställda som besvarade enkäten sade sig ha upplevt utbrändhetssymptom såsom kronisk trötthet och cynism åtminstone varje vecka och var sjätte angav sig ha varit likgiltig för sitt arbete.

– Det kan hända att den osäkerhet som förändringar medför särskilt belastar unga anställda som befinner sig i början av sin arbetskarriär och ett jäktigt skede av livet, säger forskningsprofessor Jari Hakanen vid Arbetshälsoinstitutet.

Arbetsengagemang och yrkesstolthet kännetecknande för kommunalt anställda

Utgående från enkäten har de kommunalt anställda mycket kunnande, yrkesstolthet och resurser för sitt arbete, vilket stöder arbetshälsan också i förändringsskeden.

Enkätsvaren visar betydligt mer arbetsengagemang än utbrändhet eller likgiltighet.

Tre av fyra kommunala arbetsgivare (74 %) ansåg sig kunna nå de mål som var fastställda för arbetet. Rentav 92 procent av svarslämnarna ansåg att målen på den egna arbetsplatsen var viktiga.

– Genom stärkande personalförfaranden och personligt, hänsynsfullt chefsarbete kan man värna om och stärka arbetsengagemang och goda arbetsprestationer också i förändringssituationer. Med stärkande personalförfaranden avses personalledning som engagerar individen och som ökar individens upplevelser av sina möjligheter att agera. I synnerhet upplevelsen av att kunna påverka sitt eget arbete och sin utveckling i arbetet visade sig ha ett tydligt samband med alla positiva konsekvenser för arbetet, säger Hakanen.

Information om forskningsprogrammet

Delprojektet Personalen som strategisk resurs inom programmet ARTTU2 producerar information och verksamhetsmodeller för kommunerna för hållbara reformer, ledning av personalresurserna och förändringsledning samt förändring av arbetssätten och stärkande av resurserna i arbetet. Delprojektet genomförs som ett samarbete mellan Arbetshälsoinstitutets projekt Förnyelse, engagemang och framgång! och Vasa universitets projekt Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella. Undersökningen finansieras av programmet ARTTU2 och Arbetarskyddsfonden.

Närmare upplysningar:
Forskningsprofessor Jari Hakanen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 562 5433
Terttu Pakarinen, utvecklingschef, KT Kommunarbetsgivarna, tfn 050 338 0472
Programmet ARTTU2: Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet, tfn 050 337 5634

Programmet ARTTU2 och forskningskommunerna

I programmet ARTTU2 utreds hur reformerna har inverkat på den kommunala servicen, ekonomin, demokratin och ledarskapet, personalresurserna, samhällsstrukturen och livskraften i kommunerna.

I programmet medverkar 40 kommuner av olika storlek och typ i olika delar av Finland. ARTTU2 är en fortsättning på det motsvarande programmet för utvärdering av strukturreformen som genomfördes 2008–2012. Programmet är gemensamt för flera forskningsaktörer och samordnas av Kommunförbundet.

Kommunerna i ARTTU2:

Askola, Enare, Esbo, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Jyväskylä, Kankaanpää, Karleby, Keitele, Keuruu, Kimitoön, Korsholm, Kotka, Kurikka, Kuusamo, Lempäälä, Liperi, Nivala, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raseborg, Reso, Rautalampi, Salo, Sibbo, S:t Michel, Säkylä, Tammerfors, Tavastehus, Torneå, Uleåborg, Vasa, Vanda, Villmanstrand, Vimpeli, Vörå och Åbo.

Forskningsprogrammets webbsidor