Pressmeddelande, 

Enhetliga verktyg för kontinuitetshanteringen i kommunerna

(Kommunförbundet och Försörjningsberedskapscentralen informerar 3.1.2017) Nya arbetssätt och de förändringar som vård- och landskapsreformen för med sig förutsätter en helt ny typ av beredskap för störnings- och krissituationer i kommunerna. Inom Kommunförbundets och Försörjningsberedskapscentralens gemensamma projekt utarbetades rekommendationer och verktyg med vilka kommunerna bättre än förut kan trygga de viktigaste tjänsterna också i störningssituationer.

– Den service kommunerna har organiseringsansvar för produceras nu i allt högre grad i samkommuner, kommunägda bolag och inom näringslivet, vilket väsentligt påverkar tjänsternas funktionssäkerhet i störningssituationer. En nätverkande verksamhetsmiljö förutsätter samarbete mellan de centrala aktörerna i nätverket också i beredskapen och tryggandet av kontinuiteten i verksamheten, säger Försörjningsberedskapscentralens beredskapsombudsman Jaakko Pekki.

– Också efter landskapsreformen har kommunerna en viktig roll inom till exempel produktionen och upprätthållandet av grundläggande infrastruktur. Gränsytan mellan aktörerna inom kommunens och landskapets område är central också utgående från beredskapen och kontinuitetshanteringen, påpekar utvecklingschefen för räddningsväsendet Vesa-Pekka Tervo från Kommunförbundet.

Inom Kommunförbundets och Försörjningsberedskapscentralens gemensamma projekt för kontinuitetshantering i kommunerna (KUJA) skapades ett helhetskoncept för kundorienterad kontinuitetshantering inom kommunerna och deras kritiska service- och verksamhetskedjor. Det innehåller bland annat avgiftsfria och enhetliga verksamhetsmodeller och verktyg.

Målet med projektet var att utveckla de kommunala aktörernas förmåga och beredskap att i alla situationer säkerställa en så störningsfri skötsel som möjligt av sina uppgifter.

Kommunen ska ha färdighet och förmåga att sköta sina kritiska uppgifter och trygga invånarnas välfärd trots störningar, hot och risker i den externa eller interna verksamhetsmiljön. Detta benämns kontinuitetshantering.

Utvecklingrekommendationer för kommunerna

Inom projektet utarbetade och publicerade Kommunförbundet och Försörjningsberedskapscentralen flera rekommendationer för utveckling av kontinuitetshanteringen i kommunerna.

Kommunerna bör göra en bedömning av sin nuvarande beredskap och kontinuitetshantering och fastställa vad ledningen har för ambitioner angående den utvecklingsverksamhet och de utvecklingsåtgärder som på basis av bedömningen bör genomföras.

Beredskapen och kontinuitetshanteringen bör utvecklas och styras konsekvent som en helhet som omfattar hela kommunkoncernen.

Beredskapen och kontinuitetshanteringen bör införas som en naturlig del av kommunernas basfunktioner, ledning, beslutsfattande och uppföljning genom att inkludera ett beredskap- och kontinuitetshanteringsperspektiv i anvisningarna för andra centrala processer.

Kommunerna bör fastställa sina kritiska uppgifter och identifiera de tillhörande centrala nyckelfunktionerna samt de viktigaste serviceproducenterna inom dessa funktioner.

I avtal som utarbetas tillsammans med producenterna av kritiska funktioner bör kraven på beredskap och kontinuitetshantering fastställas redan när upphandlingen planeras.

Förutom samarbete mellan kommunerna och deras centrala samarbetspartner bör ett aktivt regionalt samarbete mellan kommunernaeftersträvas.

I projektet deltog 80 procent av fastlandskommunerna

I projektet deltog sammanlagt 240 kommuner, vilket är ungefär 80 procent av Finlands fastlandskommuner.

Verktygen och annat material som producerats och sammanställts under projektets gång samt en projektberättelse har publicerats på projektets hemsida www.kommunerna.net/KUJA.

För kommunernas kontinuitetshanteringsprojekt planerar man just nu följande fas, i vilken man avser att beakta särskilt kommunernas och landskapens kontaktytor sett till beredskap och kontinuitetshantering.

Närmare upplysningar:
Vesa-Pekka Tervo, utvecklingschef för räddningsväsendet, Finlands Kommunförbund, tfn 09 771 2566
Jaakko Pekki, Försörjningsberedskapscentralens beredskapsombudsman, tfn 02 950 51015