Pressmeddelande, 

Kommunförbundets vd Jari Koskinen:

Finland behöver ett infrastrukturprogram för flera valperioder

Jari Koskinen

(Kommunförbundet informerar 22.3.2017) Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen anser att Finland behöver ett infrastrukturprogram som spänner över flera valperioder i likhet med de övriga nordiska länderna. Också budgeteringen av trafikinfrastrukturen bör utvecklas så att den stöder en långsiktig planering och realisering av infrastrukturen, t.ex. genom att trafikinfrastrukturen ges ett eget ramförfarande.

– I ett land med njugga resurser borde man gemensamt kunna måla upp en helhetsbild av hur trafiknätet ska stödja tillgängligheten, utvecklingen och den ekonomiska tillväxten i olika områden och samtidigt i hela landet.

Koskinen föreslår att riksdagen ska fatta beslut om ett infrastrukturprogram på 12 år och att programmet ska preciseras under varje regeringsperiod.

– Ett infrastrukturprogram som omspänner flera regeringsperioder skulle stödja en mer långsiktig planering av markanvändningen i kommunerna. Samtidigt skulle det göra näringslivets verksamhetsmiljö mera förutsägbar och stödja den ekonomiska tillväxten, påpekar Koskinen.

Viktigt att förlänga MBT-avtalen

Jari Koskinen framhåller att också avtalen om markanvändning, boende och trafik för de största stadsregionerna behöver ett längre framtidsperspektiv.

– Målen och åtgärderna i MBT-avtalen kunde i fortsättningen kopplas till det långsiktiga infrastrukturprogrammet, om programmet kommer till stånd. Det skulle främja den strategiska planeringen av markanvändningen och programmeringen av bostadsproduktionen och därmed också den ekonomiska tillväxten.

Koskinen påminner om att markanvändningen och bostadspolitiken i tillväxtcentrumen och kopplingen mellan dem har hög prioritet med tanke på den ekonomiska tillväxten och en fungerande arbetsmarknad.

Närmare upplysningar:
Jari Koskinen, verkställande direktör, Kommunförbundet, tfn 044 976 4225