Frivilligt rekommendationsavtal minskade näringsbelastningen från reningsverken

(Kommunförbundet, miljöministeriet och Vattenverksföreningen informerar 28.6.2017) Avloppsreningsverken lyckades fram till 2015 minska utsläppen av fosfor och kväve som orsakar övergödning med 27 respektive 10 procent från den genomsnittliga belastningen 2005–2007. Reningsverken uppfyllde relativt bra målen enligt det rekommendationsavtal som miljöministeriet, Finlands Kommunförbund och Finlands Vattenverksförening har ingått. De minskningsmål som gäller fosfor rentav överskreds.

Rekommendationsavtalet är det första frivilliga nationella avtalet om vattenskydd. I avtalet ingår mål och en tidsplan för att minska avloppsvattenutsläppen från tätorter.

”I Finland finns det över 500 reningsverk som renar avloppsvatten från tätorter och som är av stor betydelse för vattenskyddet. Med avtalet uppmuntrades vattentjänstverken att frivilligt rena avfallsvatten effektivare än miljötillståndet förutsätter, säger Ari Kangas, konsultativ tjänsteman på miljöministeriet.

Rekommendationsavtalet innehåller också riktlinjer för gemensamma forsknings- och utvecklingsområden.

”Forsknings- och utvecklingsarbetet gav lyckat resultat bland annat när det gällde att studera reningsverkens teknik, använda informationssystemen för att övervaka miljötillstånden och förbättra riskhanteringen i reningsverkens verksamhet, säger Saijariina Toivikko, chef med ansvar för vattenfrågor vid Vattenverksföreningen.

Avtalets utfall följs upp regelbundet

Avtalets fullföljande har följts upp regelbundet under hela avtalsperioden. Just nu bedömer man möjligheterna att förlänga avtalet. Parterna har diskuterat hur frivilliga åtgärder ska kunna beaktas till exempel när man tar fram åtgärdsprogram för vattenvården och att rekommendationsavtalet i fortsättningen ska vara i kraft lika länge som vattenvårdsplanen.

Pressmeddelandets första mening har uppdaterats 29.6. klo 16:18.

Mer information: Uppfyllande av målen i rekommendationsavtalet

Ari Kangas, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 340, förnamn.efternamn@ym.fi
Saijariina Toivikko, chef med ansvar för vattenfrågor, Vattenverksföreningen, tfn 040 849 7434, förnamn.efternamn@vvy.fi
Tuulia Innala, specialsakkunnig, Kommunförbundet, tfn 040 572 2120, förnamn.efternamn@kuntaliitto.fi

Etiketter