Pressmeddelande, 

Fullmäktigestorleken ändras i var tredje kommun – växer endast i två

(Kommunförbundet informerar 13.1.2017) Sammanlagt 96 kommuner ändrar sin fullmäktigestorlek för den fyraårsperiod som inleds i juni. Endast två kommuner, Parkano och Nakkila, utökar antalet fullmäktigeledamöter och de övriga 94 minskar fullmäktigestorleken. Alla 295 fastlandskommuner omfattas av Kommunförbundets utredning.

​För den kommande fullmäktigeperioden väljs sammanlagt 8 999 fullmäktigeledamöter, i medeltal 31 fullmäktigeledamöter per kommun. Antalet fullmäktigeledamöter sjunker med totalt 675, dvs. med sju procent.

Antalet fullmäktigeplatser i de kommande fullmäktige varierar mellan 13 och 85. Tre kommuner (Pelkosenniemi, Pello och Savukoski) har beslutat övergå till fullmäktige med 13 platser. Det största fullmäktige finns i Helsingfors (85 platser).

Under den kommande perioden uppgår invånarantalet i kommunerna till i genomsnitt 609 per fullmäktigeledamot. Antalet varierar mellan 50 invånare per fullmäktigeledamot i Luhanka och 7 502 i Helsingfors.

Mest minskar antalet platser i Lahtis (43 platser). Vanligast är en minskning med fyra fullmäktigeplatser. I Parkano ökar antalet platser med fyra och i Nakkila med två.

– Av kommunfullmäktigenas beslutshandlingar framgår att det i en del av kommunerna förekommit olika uppfattningar om vad som är en lämplig fullmäktigestorlek och man har röstat fram ett beslut. I vissa enskilda kommuner har frågan inte alls tagits upp på agendan, särskilt om den nuvarande fullmäktigestorleken motsvarar minimistorleken enligt kommunallagen, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

Kommunallagen tillåter större fullmäktige

Den nya kommunallagen har gjort det möjligt för kommunerna att besluta om fullmäktigestorleken på ett smidigare sätt än tidigare. Detta har medfört att 206 kommuner kunde ha minskat och alla kunde ha ökat fullmäktigestorleken.

– De största förändringarna i antalet platser i fullmäktige sker i sammanslagna kommuner där man temporärt har haft ett så kallat utvidgat fullmäktige.

Minskningen av fullmäktigestorleken har motiverats bland annat med att ledningssystemet förnyas och att invånarantalet i kommunen minskar.

Av de kommuner som ändrar fullmäktigestorleken kommer 23 (24 %) att ha fullmäktige av den minimistorlek som den nya kommunallagen föreskriver och 73 (76 %) fullmäktige som är större än minimistorleken.

– En jämförelse med fullmäktige i de övriga nordiska länderna visar att också kommunerna där ofta har ett fullmäktige med fler ledamöter än minimiantalet och att fullmäktigestorleken ändras förhållandevis sällan.  Fullmäktige i Finlands kommuner har i medeltal färre ledamöter än i Sverige men fler än i Norge och Danmark, jämför Pekola-Sjöblom.

Närmare upplysningar:
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634
Sirkka-Liisa Piipponen, sakkunnig, tfn 050 448 3366

I rapporten ingår uppgifter om förändrade fullmäktigestorlekar kommunvis.
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3288

Etiketter