Pressmeddelande, 

Lagen om enskilda vägar revideras:

Kommunernas ansvar kring enskilda vägar bör begränsas

(Kommunförbund och Vägföreningen i Finland meddelar 28.12.2016) Finlands Kommunförbund och Vägföreningen i Finland genomförde i höstas en enkät om kommunernas syn på totalrevideringen av lagen om enskilda vägar. Av enkätsvaren framgår att största delen av kommunerna vill minska på kommunernas ansvar och uppgifter när det gäller enskilda vägar.

​Enkäten besvarades av 56 procent av fastlandskommunerna (166 kommuner).

Utifrån enkäten kan man bedöma att kommunerna betalar sammanlagt åtminstone 30 miljoner euro i understöd för enskilda vägar årligen.

– Kommunernas finansiering för underhåll av enskilda vägar är därmed avsevärt större än statens bidrag för förbättring och iståndsättning av enskilda vägar. Statens bidrag har endast räckt till de mest brådskande och kritiska projekten. Det är viktigt att lagen revideras så att trycket på kommunerna att understöda enskilda vägar inte samtidigt ökar, framhåller Johanna Vilkuna, sakkunnig i trafik vid Kommunförbundet.

Kommunen sköter vägnämndens uppgifter i enlighet med lagen om enskilda vägar. De flesta kommuner vill att vägnämndens verksamhet ändras och att dess förrättningar i fråga om enskilda vägar i så stor utsträckning som möjligt överförs på den myndighet som sköter fastighetsbildningen (antingen en kommunal myndighet eller Lantmäteriverket).  Största delen av de kommuner som svarade understödde också mera beslutanderätt för fastighetsbildningsmyndigheten.

Kommunförbundet och Vägföreningen understryker att uppgifterna inte bör överföras endast på Lantmäteriverket, utan kunderna bör också kunna beställa förrättningar av kommunernas fastighetsbildningsmyndigheter. I Finland för 75 kommuner fastighetsregister. Dessa kommuner har fyra miljoner invånare.

– Kommunens fastighetsregistermyndighet bör kunna erbjuda tjänster också till andra kommuner. På det sättet är det fler aktörer som smidigt sköter förrättningarna och utvecklar tjänsterna och prissättningen. Då slipper man problemen med en aktör i monopolställning, säger Matti Holopainen, utvecklingschef vid Kommunförbundet.

Vägdisponenternas betydelse ökar

Kommunen kan efter prövning bistå vid byggande och underhåll av enskilda vägar. Av de kommuner som svarade på enkäten anser 80 procent att det är viktigt att kommunerna också i fortsättningen ska kunna bistå väglag för enskilda vägar i den omfattning kommunerna själva vill.

– Det är förståeligt för enskilda vägar spelar ställvis en viktig roll för invånarna, näringslivet och exempelvis de kommunala skolskjutsarna i glesbygdsområden, framhåller Vilkuna.

Professionella vägdisponenter och utvecklade yrkesfunktioner och redskap får en allt mer framträdande roll. Vägdisponenterna erbjuder väglagen sakkunnigtjänster. Vägdisponenternas tjänster gör underhållet av enskilda vägar mera yrkesmässigt och högklassigt och underlättar väglagens verksamhet och förvaltning.

– Systemet med vägdisponenter stärker grunden för näringsliv också på landsbygden. Sammanlagt 72 procent av de som svarade upplever att nämnden har haft nytta av vägdisponenterna. Många av kommunerna uppgav att systemet har minskat tvisterna, säger Jaakko Rahja, direktör för Vägföreningen i Finland.

360 000 kilometer enskilda vägar i Finland

Kommunikationsministeriet bereder för närvarande en totalrevidering av lagen om enskilda vägar. Ändringar kommer att göras åtminstone i finansieringen, nyttjanderätten och vägavgifterna samt i organiseringen av väglagets förvaltning och i väglagets juridiska form.

De enskilda vägarna är en viktig del av Finlands vägnät. De förmedlar trafik från landsvägar, som underhålls av staten, och från kommunernas gator till privata fastigheter.

Allt som allt finns det omkring 360 000 kilometer enskilda vägar. Omkring 90 000 kilometer betjänar fast bosättning, uppskattningsvis 120 000 kilometer är byggda skogsbilvägar och cirka 110 000 kilometer är andra farbara skogsvägar och vägar till stugor.

Enkätrapporten bifogas

Närmare upplysningar:
Johanna Vilkuna, sakkunnig i trafik, Kommunförbundet, tfn 040 869 7836
Matti Holopainen, utvecklingschef, Kommunförbundet, tfn 050 563 4622
Jaakko Rahja, direktör, Vägföreningen i Finland, tfn 0400 423 871