Pressmeddelande, 

Kommunförbundets vice verkställande direktör Hanna Tainio:

Valfriheten ett hot för reformens mål

(Kommunförbundet informerar 15.2.2017) – Valfriheten är värd att stödjas som princip, men den kan utgöra ett hot för uppfyllandet av reformens mål. Risker som valfriheten medför är ökade kostnader, urholkning av den klientorienterade integrationen och likabehandlingen samt att klienterna styrs utgående från serviceproducenternas intressen, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Hanna Tainio.

Tainio höll tal på konferensen för kommunernas social- och hälsovårdsledning i Helsingfors. Kommunförbundet förbereder stödmaterial för kommunernas utlåtanden gällande lagstiftningen om valfrihet. Utlåtandena ska lämnas in senast den 28 mars 2017.

– Tjänsterna blir bättre när man konkurrerar med kvalitet, det finns forskning som visar det. I regioner där invånarunderlaget möjliggör en fungerande marknad bidrar valfriheten till en kundorienterad verksamhet, och specialiserade serviceproducenter ger bättre tjänster. Marknader uppstår ändå inte överallt och alla har inte heller förmåga att utnyttja valfriheten i sitt eget intresse, sade Hanna Tainio.

– Också detta är en orsak till att kommunerna bör ha möjlighet att i sina egna bolag producera tjänster som omfattas av valfrihet. Landskapen ska ändå ha rätt att i anknytning till serviceproduktionen fatta beslut som speglar de regionala förhållandena.   

Tainio betonar vikten av samarbete mellan kommunerna och de nya landskapen i verksamhetens många knytpunkter. Det viktiga är att identifiera de gemensamma invånarnas behov.

I Kommunförbundets utvecklingsinitiativ konstateras att när det gäller att avtala om samarbete och arbetsfördelning är det förhandlingsförfarande en gång per fullmäktigeperiod som föreslås i utkastet till landskapslag otillräckligt. Det behövs planering på kortare sikt som utgår från lokala behov och eventuellt särskilda kommunombud som skulle ansvara för att samarbetet mellan landskapen och kommunerna fungerar.

Kommunförbundet arrangerar ett seminarium om kontaktytan mellan kommunen och landskapet den 30 mars 2017. Seminariet utgör en del av Kommunförbundets förändringsstöd för kommunerna, samkommunerna och de framtida landskapen.

– Samarbetet och avtalen för att sköta kontaktytorna bör ingå i både den nationella och regionala förändringsberedskapen. En alltför strikt gräns mellan kommunens och landskapets administrativa befogenheter kan i värsta fall leda till luckor i servicen eller till överlappningar, sade Tainio.

Närmare upplysningar:
Hanna Tainio, vice verkställande direktör, 050 567 1624

Etiketter