Pressmeddelande, 

Verktyg för ansökan om rökförbud

(Disponentförbundet, Fastighetsförbundet, Kommunförbundet och Valvira informerar 16.1.2017) Genom en bestämmelse i tobakslagen som trädde i kraft i början av år 2017 kan husbolag hos kommunen ansöka om att kommunen meddelar rökförbud på lägenhetsbalkonger, innergårdar som används av lägenheterna och inne i lägenheterna. Disponentförbundet, Fastighetsförbundet, Kommunförbundet, Helsingfors stad och Valvira har tillsammans utarbetat anvisningar, som vägleder husbolag i att ansöka om rökförbud och harmoniserar myndighetsbehandlingen av ärendena på riksnivå.

Anvisningen innehåller två delar. Första delen är avsedd för husbolag och gäller åtgärder i anslutning till rökförbud i husbolagen. Andra delen är avsedd för myndigheter och innehåller en genomgång av hur ansökan om rökförbud behandlas i kommunen samt åtgärder kring övervakningen.

Enligt tobakslagen ska innehavaren av lägenheten höras innan ansökan om förbud görs. Som bilaga till anvisningen finns en blankett att användas av husbolagen om hörande av lägenhetsinnehavaren enligt tobakslagen samt ett exempel på hur blanketten ifylls. Till anvisningen har också bifogats en blankett för ansökan om rökförbud. När mallblanketterna används blir myndighetsbehandlingen smidigare och husbolagens kostnader för behandlingen minskar.

− Man bör också komma ihåg att redan före de egentliga hörandena informera husbolagets samtliga invånare om att rökförbud övervägs , säger juridiska experten Tommi Leppänen på Disponentförbundet.

Anvisningar om ansökan om rökförbud i enskild lägenhet publiceras senare

Att rökförbud meddelas inne i en lägenhet är ett exceptionellt förfarande, som förutsätter tilläggsåtgärder både av husbolaget och av den myndighet som meddelar rökförbudet. Anvisningarna som nu publiceras behandlar inte ansökan om rökförbud inne i en enskild lägenhet. Till den delen kommer anvisningarna att kompletteras under våren 2017.

Rökförbud som meddelas av myndighet är den sista utvägen

Disponentförbundet, Fastighetsförbundet, Kommunförbundet, Helsingfors stad och Valvira framhåller, att rökförbud är ett medel som bör tillgripas i sista hand, om olägenheter till följd av rökning inte kan lösas på annat sätt i ett husbolag. Det är bra om husbolagen också diskuterar andra sätt att råda bot på olägenheter som orsakas av rökning. I många situationer kan det till exempel vara till hjälp att anvisa en särskild plats för rökning inom husbolagets utomhusområde.

Mer information:
Disponentförbundet, juridisk expert Tommi Leppänen, tfn 050 522 4544, tommi.leppanen@isannointiliitto.fi
Fastighetsförbundet, biträdande chefsjurist Kristel Pynnönen, tfn 040 579 6978, kristel.pynnonen@kiinteistoliitto.fi (16.1. bäst anträffbar kl. 8.30–12)
Kommunförbundet, sakkunnig Tarja Hartikainen tfn 050 373 8499, fornamn.efternamn@kuntaliitto.fi
Valvira, överinspektör Reetta Honkanen, tfn 029 520 9630, fornamn.efternamn@valvira.fi

Mer på webben

Bilagor

Ohjeet löytyvät myös taloyhtio.net-verkkopalvelusta