Pressmeddelande, 

Bestämningen av småbarnspedagogikens klientavgifter är ett komplicerat pussel – kommunernas inkomster har minskat

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken

26.9.2018

Kommunförbundet har utrett bestämningsgrunderna för småbarnspedagogikens klientavgifter. Lagen om klientavgifter ger riktlinjerna för uttag av klientavgifter men om detaljerna i förfarandet bestämmer kommunen.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken fastställs enligt klientavgiftslagens principer. Avgiftens storlek beror på den tid per månad som barnet deltar i småbarnspedagogiken, familjens inkomster och familjens storlek. Från och med augusti 2018 är avgiften för familjens yngsta barn högst 289 euro i månaden. Avgiften för det följande barnet är högst 50 % av det yngsta barnets kalkylerade heltidsavgift och för de övriga syskonen är avgiften högst 20 % av avgiften för det yngsta barnet. En avgift som enligt inkomsterna blir lägre än 27 euro tas inte ut.

– Ändringarna i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken har minskat kommunernas klientavgiftsintäkter betydligt, säger Jarkko Lahtinen, utvecklingschef vid Kommunförbundet.

I genomsnitt minskade avgiftsintäkterna med nästan 20 % jämfört med år 2016 i de kommuner som svarat på enkäten. Minskningen beror främst på ändringarna i inkomstgränser och syskonrabatter och på att kommunerna infört olika timbaserade modeller enligt den nya lagen.

– Genom lagändringen har kommunerna gått in för olika timbaserade beräkningssätt. Modellerna är kommunvisa och nästan alla kommuner har önskat fastställa avgifterna enligt egna, mer generösa, principer än lagen förutsätter på ett sätt som de anser vara bäst. Detta betyder i praktiken att familjernas avgifter för småbarnspedagogiken kan bestämmas på olika sätt beroende på i vilken kommun de bor, säger Jarkko Lahtinen.

Kommunförbundet utredde situationen inom småbarnspedagogiken i fastlandskommunerna. Enkäten genomfördes i april 2018 och besvarades av 255 kommuner. Svarsprocenten var 86,4. Enkäten visar att grunderna för bestämningen av avgifterna varierar mycket kommunvis.

Lagändringen innebär minskade intäkter i kommunerna

Vissa kommuner ger familjerna rabatter som är större än lagen förutsätter, medan andra kommuner gått in för avgiftsfri småbarnspedagogik. I försöket med avgiftsfrihet som inleddes i början av augusti deltar 19 kommuner.

– I samband med lagändringen har kommunerna fått delvis kompensation för förlorade avgiftsintäkter, men den gäller inte stöd för privat vård eller servicesedelverksamhet. Försöken med avgiftsfri småbarnspedagogik finansierar kommunerna till största delen själv, säger Lahtinen.

Närmare upplysningar

https://www.kommunforbundet.fi/asiantuntijapalvelut/opetus-ja-kulttuuri… 

Jarkko Lahtinen, utvecklingschef, tfn 09 771 2714

 

 

Texten har redigerats 26.9.2018 kl 20:17: Lagt till svarsprocenten.