Pressmeddelande, 

Kommunförbundets mål för utvecklingen av markanvändningen och byggandet: Smidig planläggning och bättre byggande

mrl

Kommunförbundets styrelse har på sitt möte 21.3.2019 dragit upp riktlinjerna för hur markanvändningen och byggandet ska utvecklas. Enligt Kommunförbundet bör planläggningen och genomförandet av planer göras smidigare, byggandets och byggnadernas kvalitet  förbättras och tjänsterna tillhandahålls nära kommuninvånarna.

Miljöministeriet inledde en totalrevidering av markanvändnings- och bygglagen i april 2018. Syftet med reformen är att förenkla och utveckla systemen för planering och styrning av områdesanvändning och byggande och att göra lagen klarare.

Enligt Kommunförbundet räcker det inte med en reviderad lag, det behövs också andra åtgärder vid sidan om markanvändnings- och bygglagen.

– Den totala längden på planläggningen måste förkortas genom att  förvaltningsdomstolarna tilldelas mera resurser för handläggning av besvär. Behovet av en tidsgräns för behandling av besvär behöver utredas, säger Kommunförbundets styrelseordförande Sirpa Paatero.

Smidigare planläggning och genomförande förutsätter förtroende, öppenhet och partnerskap

Ett planläggningssystem som bygger på förtroende och förhandlingar tillåter en större flexibilitet i förhållandena mellan olika nivåer i planeringshierarkin. När de olika nivåernas intressen inom områdesanvändningen samordnas förhandlingsvägen behövs inte bindande rättsverkningar i nuvarande form.

- Urbaniseringen förutsätter ett tätare samarbete mellan kommunerna. Kommunerna i stadsregioner bör uppmuntras att tillsammans utarbeta stadsregionplaner som de förbinder sig till genom egna beslut. Man bör undvika överlappningar i stadsregionplaneringen och planeringen på landskapsnivå. MBT-avtalsförfarandet, som visat sig fungera bra, bör fortsätta, säger vice verkställande direktör Timo Reina.

Kommunerna är inte likadana och de behöver spelrum i planeringen. Planerna måste kunna utarbetas med olika noggrannhet och förfarandet bör ge plats för deltagande och påverkan på ett sätt som är ändamålsenligt i det enskilda fallet. Vi behöver klara spelregler för samarbetet mellan det offentliga och privata inom planläggningen och byggandet.

– Spelreglerna måste också lämpa sig för skiftande situationer och trygga ett högklassigt slutresultat. Privata markägares planläggningsinitiativ bör främjas främst genom partnerskap. Sätten att hantera initiativ till planläggning måste samordnas, säger Paatero.

Satsningar på byggkvaliteten och tydligare ansvarsfördelning behövs

Ansvarsfördelningen och rollerna i byggandet bör definieras tydligare i markanvändnings- och bygglagen. Myndigheterna behöver flera redskap för att få dem som deltar i byggandet att ta ansvar och lyckas.

De möjligheter digitaliseringen medför ska utnyttjas så långt det går och de resurser som frigörs kan riktas till att förbättra kvaliteten, till exempel till att utöka byggnadsrådgivningen.  För att öka engagemanget för byggkvaliteten bland aktörerna  i byggbranschen bör man utveckla kvalitetssystem.

Kommunförbundet med i beredningen

Sakkunniga från Kommunförbundet har deltagit i beredningen av lagen i Miljöministeriets arbetsgrupp och i dess sektioner. Till stöd för intressebevakningen har kommunernas synpunkter samlats in genom enkäter och olika regionala och riksomfattande diskussioner och verkstäder.

– I kommunernas synpunkter betonas särskilt de i lagen tryggade grundelementen som man inte kan pruta på i reformen: kommunernas planläggningsmonopol, markpolitikens och den egna byggnadstillsynens betydelse för en fungerande samhälls- och servicestruktur, en god livsmiljö och en hållbar kommunal ekonomi såväl med tanke på tjänsterna för invånarna som deras delaktighet, säger Paatero.

Mera om Kommunförbundets deltagande i totalrevideringen av markanvändnings- och bygglagen kan läsas på kommunforbundet.fi/mrl

Närmare upplysningar

Sirpa Paatero, Kommunförbundets styrelseordförande, tel 050 512 1602

Läs mer om dessa teman