Pressmeddelande, 

Utredning: Felen i upphandlingsförfarandena har minskat

Att döma av rättspraxis har felen i upphandlingsförfarandena minskat. Det framgår av en utredning som gjorts av Rådgivningsenheten för offentlig upphandling, som upprätthålls av Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet. Målet för utredningen var att ta fram uppgifter om sådana upphandlingsförfaranden som Marknadsdomstolen konstaterat strida mot upphandlingslagen.

Utredningen gällde Marknadsdomstolens beslut under perioden 1.1.2017–31.12.2019. Som jämförelse användes rådgivningsenhetens utredning från år 2011.

På basis av publicerade upphandlingsannonser genomfördes det i Finland under 2017–2019 över 40 000 upphandlingar i enlighet med den upphandlingslag som trädde i kraft år 2017. Av dessa gick sammanlagt 364 till Marknadsdomstolen, vilket är 1–2 procent av de genomförda upphandlingarna. År 2011 var motsvarande andel cirka 5 procent.

I Finland uppgår värdet av den offentliga upphandlingen till sammanlagt cirka 35 miljarder euro per år, vilket motsvarar i snitt 16 procent av BNP. Ofta består cirka hälften av de offentliga samfundens budgetar av offentligt upphandling.

Fel i färre än en halv procent av upphandlingarna

Enligt Marknadsdomstolens avgöranden förekom det fel i 161 upphandlingsförfaranden under den granskade perioden. Det är bara cirka 0,4 procent av de genomförda upphandlingarna. De mest typiska felen gällde uteslutning av en anbudsgivare eller ett anbud ur anbudsförfarandet.

- Tillämpningen av upphandlingslagen har blivit en aning mer komplicerad, men lyckligtvis syns detta inte i statistiken över rättsfallen, säger Katariina Huikko, ledande jurist vid Rådgivningsenheten för offentlig upphandling.

Revideringen av upphandlingslagen har minskat felen i förfarandena

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling bedömer i sin utredning att ändringarna i upphandlingslagen 2017 i hög grad har bidragit till att rättsfallen och felen minskat. I revideringen av upphandlingslagen höjdes de nationella tröskelvärdena, förfarandena vid nationell upphandling blev flexiblare och bestämmelserna om upphandlingsbeslut luckrades upp. Dessutom höjdes rättegångsavgiften.

- Den upphandlingslag som trädde i kraft år 2017 innebär en förbättring jämfört med tidigare. Det är ändå viktigt att situationen följs upp också i fortsättningen, när vi utvecklar upphandlingslagstiftningen, säger avdelningschef Antti Neimala vid Arbets- och näringsministeriet.

Rådgivningsenheten kommer att använda resultaten av utredningen i sin egen verksamhet och försöker rikta sin rådgivning till de skeden och teman i upphandlingsprocessen där utmaningarna är störst.

Den avgiftsfria e-publikationen Hankintaprosessien virheet markkinaoikeudessa 2017–2019 kan laddas ner i Kommunförbundets publikationsbank. Ett svenskt sammandrag kommer att publiceras senare.

Närmare upplysningar:

Arbets- och näringsministeriet
Riikka Hietanen, ledande sakkunnig, Arbets- och näringsministeriet, tfn 050 472 080, fornamn.efternamn@tem.fi

Finlands Kommunförbund rf
Katariina Huikko, ledande jurist, Finlands Kommunförbund rf, tfn 050 566 4327, fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

Fakta om rådgivningsenheten för offentlig upphandling

  • Rådgivningsenheten för offentlig upphandling upprätthålls av Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet.
  • Rådgivningsenheten står till tjänst med avgiftsfri och riksomfattande rådgivning till offentliga upphandlare, såsom statens aktörer, kommunerna, församlingarna och andra enheter som avses i upphandlingslagen.
  • Rådgivningsenheten inledde sin verksamhet år 2004.
Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.