Prognostisering som en del av strategiarbetet

Kommunförbundet ordnade workshoppar om strategi och prognostisering i alla sina enheter i augusti–september inför utarbetandet av verksamhetsplanen för år 2019.

Syftet med övningen var att lyfta fram aktuella framtidsteman till stöd för verksamhetsplaneringen i enheterna. Ett annat syfte var att hitta horisontala teman som överskrider enhetsgränserna. Arbetet gav 32 mål som man sedan tillsammans delade in under tre teman, med vilka arbetet fortsätter under hela hösten.

ennakointiprosessi

De horisontella temana som överskrider enhetsgränserna är:

  • Förnyat ledarskap och demokratin
  • Hållbara kommuner
  • Den välmående kommunen och kommuninvånaren

Arbetet inleddes och avslutades med en utvidgad workshop för ledningsgruppen. Ledningsgruppen delade på samma sätt in målen i fyra kluster enligt tema för det interna utvecklingsarbetet nästa år.

Dessa teman är bl.a.

  • Kommunförbundet förnyas
  • Kommunernas olikhet erkänns

I strategi- och prognostiseringsprocessen deltog sammanlagt 122 personer (72 % av förbundets hela personal). Det interna utvecklingsarbetet kring verksamhetsplanens teman fortsätter i höstens Raffinaderi som ordnas 27.9 –20.11 tillsammans med kommunteamen i Våga försöka-programmet.