Julkaisun kansi

Allmän anvisning om upprättande av balansräkning

Medverkande
Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet
Publiceringsdatum

Kategori

Beskrivning
Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner har reviderats 13 september 2016.

Vid revideringen har man beaktat bl.a. de ändringar i kommunlagen (410/2015) och bokföringslagen (1620/2015) som trätt i kraft efter föregående allmänna anvisning. I den allmänna anvisningen om upprättande av balansräkning har anvisningarna om bokföring av bl.a. förvaltade medel och förvaltat kapital samt erhållna donationer preciserats. I anvisningen fastställs också att kommunerna inte kan tillämpa möjligheten enligt bokföringslagen att värdera vissa poster i balansräkningen till verkligt värde. Den reviderade allmänna anvisningen ersätter den föregående anvisningen från år 2010. Den reviderade anvisningen ska iakttas vid upprättande av kommunens och samkommunens bokslut för räkenskapsperioden 2016.
Publiceringsdatum
Upplaga
5
Filstorlek
660 kt
ISBN
978-952-293-458-1
Antal sidor
44
Utgivare
Suomen Kuntaliitto