Julkaisun kansi

Handbok om ledning av kommunens beredskap

Publiceringsdatum
Beskrivning
Handbokens syfte är att för kommunledningen i samlad och verklighetsnära form presentera de arbetsmoment som ingår i ledningen av kommunens beredskap. Informationen i handboken baserar sig på bl.a. kommunallagen, beredskapslagen, sektorspecifik speciallagstiftning som gäller kommunala funktioner, Säkerhetsstrategin för samhället och försörjningsberedskapsmålen.

Innehållet bygger också på en handlingsmodell för beredskap och kontinuitetshantering som Kommunförbundet och Försörjningsberedskapscentralen, med stöd av flera olika intressentgrupper, har utvecklat inom sitt fleråriga projekt KUJA1. Informationen i handboken har samordnats med de beredskapsanvisningar som Social- och hälsovårdsministeriet år 2019 publicerade med tanke på aktörer inom social- och hälsovården. Dessutom har innehållet bearbetats utgående från kommentarer som
beredskapssakkunniga och företrädare för olika samarbetsparter har gett medan handboken sammanställts.

Denna handbok om ledning av kommunens beredskap och kontinuitetshantering har Finlands Kommunförbund, Försörjningsberedskapscentralen, Säkerhetskommittén, Räddningsinstitutet, Finansministeriet och Inrikesministeriet utarbetat i samråd.
Publiceringsdatum
Filstorlek
7,0 Mt
ISBN
978-952-293-768-1
Antal sidor
36
Utgivare
Suomen Kuntaliitto