Julkaisun kansi

Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner

Medverkande
Bokföringsnämndens kommunsektion, Arbets- och näringsministeriet
Publiceringsdatum

Kategori

Beskrivning
Anvisningen behandlar det lagstadgade innehållet i bokslutet och den ersätter Kommunsektionens tidigare anvisning med samma namn som gavs ut år 2019. Den uppdaterade anvisningen ska iakttas från och med upprättandet av kommunens bokslut för räkenskapsperioden 2021, med undantag av uppgifterna om ersättningen för förlorade skatteinkomster som redovisas redan i bokslutet för 2020. Anvisningen kan dock tillämpas i sin helhet redan vid upprättandet av bokslutet för 2020. Med kommun avses i anvisningen även samkommun ifall inget annat anges.

I den nya anvisningen har bland annat följande preciseringar gjorts:
- tabellen med specifikation av statsandelarna har ändrats bl.a. så att ersättningen för förlorade skatteinkomster redovisas på en egen rad (4.3.2 Resultaträkningsdelens utfall)
- till verksamhetsberättelsen har fogats skyldighet att avge en separat redogörelse för hur åtgärderna för att garantera kommunens invånare tjänster har verkställts och hur tillräckliga de varit under räkenskapsperioden då kommunen har omfattats av utvärderingsförfarandet enligt 118 § i kommunallagen (3.8.3 Åtgärder för att balansera ekonomin)
- termerna uppgift med specifik finansiering och budgetfinansierad uppgift har ändrats till uppgift (4.3.1 Driftsekonomidelens utfall)
- den beskrivning av principerna för kostnadsberäkningen som konkurrenslagen kräver ska läggas fram i samband med den resultaträkning som lagen kräver (7.3 Övriga särredovisade kalkyler)
- hänvisningar till bokföringsförordningen har ersatts med hänvisningar till förordningen om uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut (525/2020).
Publiceringsdatum
Upplaga
6. tarkistettu painos
Filstorlek
680 kt
ISBN
978-952-293-776-6
Antal sidor
82
Utgivare
Suomen Kuntaliitto