Julkaisun kansi

Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner

Medverkande
Bokföringsnämndens kommunsektion, Arbets- och näringsministeriet
Publiceringsdatum

Kategori

Beskrivning
Anvisningen innehåller närmare anvisningar om noterna till bokslutet för kommuner och samkommuner. Den ersätter Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner från 2019. Den här anvisningen ska iakttas från och med upprättandet av kommunens bokslut för räkenskapsperioden 2021 med undantag av uppgifterna om ersättningen för förlorade skatteinkomster som redovisas redan i noterna till bokslutet för 2020. Anvisningen får dock tillämpas i sin helhet redan vid upprättandet av bokslutet för 2020. Med kommun avses i anvisningen även samkommun om inget annat anges.

I den nya anvisningen har bland annat följande preciseringar gjorts:
- noterna om specifikation av statsandelarna har ändrats bl.a. så att ersättningen för förlorade skatteinkomster redovisas på en egen rad (4 Noter till resultaträkningen)
- uppgifterna om hemort i noterna om innehav i andra dottersammanslutningar har ersatts med företags- och organisationsnummer (5.1 Noter till balansräkningens aktiva)
- hänvisningar till bokföringsförordningen har ersatts med hänvisningar till förordningen om uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut (525/2020) samtidigt som vissa rubriker i noterna har ändrats i enlighet med förordningen.
Publiceringsdatum
Upplaga
6. tarkistettu painos
Filstorlek
488 kt
ISBN
978-952-293-777-3
Antal sidor
46
Utgivare
Suomen Kuntaliitto