Julkaisun kansi

Beslutsförfarandet vid ändringar i skolnätet

Medverkande
Myllymäki Riitta, Leinonen Erika & Lahtinen Marja
Publiceringsdatum

Kategori

Beskrivning
Anvisningar

Enligt den gällande utbildningslagstiftningen ansvarar kommunen för ordnandet och utvecklingen av utbildningen. Ändringar i elevantalet, planläggningspolitiken och kommunens allmänna ekonomiska situation påverkar kommunens skolnät. Kommunen kan stå inför en situation där det behövs fler elevplatser eller där elevplatserna måste minskas genom att skolor slås samman eller läggs ner. Beslut som gäller skolnätet, till exempel nedläggningen av en skola, omfattas av kommunens beslutanderätt. Vid beredningen av ett beslut om nedläggning bör man beakta 6 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), enligt vilken undervisningen i kommunen ska ordnas så att elevernas resor med hänsyn till bebyggelsen, skolornas och andra undervisningsplatsers placering samt kommunikationerna är så trygga och korta för eleverna som möjligt.

Kommunfullmäktige delegerar i allmänhet inte beslutanderätt i ärenden som gäller skolnätet. Det slutliga beslutet om nedläggning av en skola fattas därför så gott som alltid av fullmäktige.
Publiceringsdatum
Filstorlek
3,4 Mt
Antal sidor
23
Utgivare
Suomen Kuntaliitto