Julkaisun kansi

Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner

Medverkande
Bokföringsnämndens kommunsektion, Arbets- och näringsministeriet
Publiceringsdatum

Kategori

Beskrivning
I denna allmänna anvisning ges närmare anvisningar om upprättandet av resultaträkningar för kommuner och samkommuner. Denna uppdaterade anvisning ersätter den allmänna anvisningen från 2018. Den uppdaterade allmänna anvisningen tillämpas i bokföringen och bokslutet från och med 2021.

I den nya anvisningen har gjorts bland annat följande preciseringar:
- ersättningar till kommunerna för förlorade skatteinkomster som beror på skattegrundsändringar inkluderas i gruppen statsandelar
- anvisningarna om investeringsreservringar har justerats så att de motsvarar ändringarna i kommunallagen
- hänvisningarna till bokföringsförordningen har till största delen ersatts med hänvisningar till förordningen om uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut (525/2020)
- hänvisningarna till ändringarna i kommunallagen (419/2021) har uppdaterats.
Publiceringsdatum
Upplaga
Sjätte reviderade upplagan
Filstorlek
364 kt
ISBN
978-952-293-798-8
Antal sidor
25
Utgivare
Finlands Kommunförbund