Julkaisun kansi

Kommunens adressystem. Anvisningar och rekommendationer

Medverkande
Kommunförbundet
Publiceringsdatum
Beskrivning
Det är kommunernas uppgift att adressätta byggnader och andra objekt i den byggda miljön som en del av planeringen och förverkligandet av den byggda miljön. Adressättningen av byggnader är en del av planläggnings- och byggnadstillsynsuppgifterna eller sker enligt ett separat beslut av kommunen. I markanvändnings- och byggförordningen förutsätts att byggnadens adress har märkts ut i terrängen innan byggnaden tas i bruk. Syftet med denna anvisning är att hjälpa kommunerna i praktiska frågor som gäller adressättning samt att förenhetliga kommunernas praxis. Utöver att adresserna ska vara uppdaterade är det viktigt att de fungerar i praktiken såväl i terrängen som i elektroniska tjänster då adressinformationen används.

Kommunernas adressanvisning är en rekommendation som utarbetats för att underlätta kommunernas arbete i adressfrågor. Kommunen kan också gå in för adresslösningar som avviker från anvisningarna, förutsatt att bestämmelserna i gällande lagstiftning alltid iakttas.
Publiceringsdatum
Filstorlek
5,1 Mt
ISBN
978-952-293-843-5
Antal sidor
70
Utgivare
Finlands Kommunförbund