Julkaisun kansi

Handbok om medborgarpaneler i kommunerna

Medverkande
Grönlund Kimmo, Herne Kaisa, Jäske Maija & Värttö Mikko
Publiceringsdatum
Beskrivning
Kommunen är den arena för demokratiskt beslutsfattande som finns allra närmast medborgarna. I kommunerna fattas beslut som direkt berör invå­narnas vardag. Kommuninvånarnas intresse för den kommunala demokratin har ändå avtagit. Antalet kandidater i kommunalvalet och valdeltagandet har nämligen under lång tid minskat.

Kan kommuninvånarnas direkta deltagande i beslutsfattandet stimulera den kommunala demokratin?

Kommunallagen (22 §) ålägger kommunerna att sörja för att invånarna är delaktiga i beslutsfattandet. En modell för direkt deltagande är medborgarpaneler som förenar direkt medborgardeltagande och deliberativ demokrati (nedan samtalsdemokrati). I en samtalsdemokrati föregås det politiska beslutsfattandet av en jämbördig och faktabaserad diskussion. I diskussionen bemöter man övriga deltagare med respekt, motiverar de egna ståndpunkterna och lyssnar på varandra.
Publiceringsdatum
Filstorlek
3,0 Mt
ISBN
978-952-293-848-0
Antal sidor
12
Utgivare
Finlands Kommunförbund