Julkaisun kansi

Handbok om kommunala avfallstaxor

Medverkande
Ojala Satu, Innala Tuulia & Nurmikolu Marko
Publiceringsdatum
Beskrivning
Ordnandet av kommunala avfallshanteringstjänster finansieras med avfallsavgifter som bestäms i den kommunala avfallstaxan och tas ut hos kunderna. Kommunen ska ta ut avfallsavgifter som täcker kostnaderna för skötsel av den kommunalt anordnade avfallshanteringen. Avfallsavgifterna i taxan är offentligrättsliga och grundar sig alltså på lag. Syftet med den här handboken är att stödja beredningen av den kommunala avfallstaxan utgående från den reviderade avfallslagstiftningen.

Det är meningen att handboken ska betjäna de kommunala avfallshanterings-myndigheterna och avfallsverken så att man runtom i Finland när avfallstaxorna bestäms följer en enhetlig lagtolkning och taxestruktur, samtidigt som lokala och regionala särdrag och kostnadsstrukturer för avfallshanteringen beaktas. Den förestående omläggning av systemet för transport av separat insamlat avfall som innebär att kommunen börjar ordna transporterna förändrar taxornas struktur på olika håll i Finland, och det här har beaktats i handbokens innehåll. Handboken innehåller anvisningar om hur taxans styrande effekt så långt det är möjligt utvecklas så att taxan i allt högre grad uppmuntrar till avfallshantering som är förenlig med prioriteringsordningen och till omsorgsfull sortering samt till minskning av avfallets skadlighet. I handboken uppmuntras dessutom tillämpning av sådan praxis av olika slag som konstaterats vara god. Handboken innehåller anvisningar om hur de ersättningar som producenterna betalar till kommunerna ska beaktas i taxan och i boendes avfallsavgifter.

Handboken har sammanställts inom ramen för ett projekt för cirkulär ekonomi (Kiertotalous tehokkaasti kuntiin: Jätehuoltomääräysoppaan päivittäminen sekä jätetaksaohjeen kehitystyö). Projektet genomfördes av Finlands Kommunförbund rf tillsammans med Miljöministeriet och Cirkulärkraft Finland rf (KIVO) under tiden 1.8.2021-30.6.2022.
Publiceringsdatum
Filstorlek
4,0 Mt
ISBN
978-952-293-885-5
Antal sidor
60
Utgivare
Finlands Kommunförbund