Beskrivning
Enligt 90 § i kommunallagen ska varje kommun och samkommun ha en förvaltningsstadga. Förvaltningsstadgan ska innehålla behövliga bestämmelser om åtminstone organiseringen av förvaltningen och verksamheten, om besluts- och förvaltningsförfarandet och om fullmäktiges verksamhet. Förvaltningsstadgan är alltså ett centralt styrmedel för kommunens förvaltning och verksamhet.

Kommunförbundets mall för förvaltningsstadga har utarbetats för att uppfylla minimikraven i 90 § i kommunallagen. Mallen för förvaltningsstadga utgår från kommunens verksamhet, men den kan så gott som oförändrad tillämpas också i samkommunerna.

Förvaltningsstadgan för tvåspråkiga kommuner och samkommuner ska innehålla bestämmelser som behövs för att tillgodose de språkliga rättigheterna enligt språklagen. I kommuner och samkommuner där den samiska språklagen iakttas kan man i tillämpliga delar tillämpa bestämmelserna om tvåspråkiga kommuner i mallen för förvaltningsstadga.

Tredje reviderade upplagan
Publiceringsdatum
Upplaga
Tredje reviderade upplagan
Filstorlek
3,7 Mt
ISBN
978-952-293-891-6
Antal sidor
130
Utgivare
Kuntaliitto