Revideringen av socialvårdslagstiftningen

Den nya socialvårdslagen och de övriga lagändringarna som hänför sig till den trädde i huvudsak i kraft den 1 april 2015. Samtidigt infördes också betydande ändringar i barnskyddslagen. Kommunförbundet gav 25.6.2015 ut ett cirkulär (9/2015) om saken.

Arbetsgruppen för revidering av socialvårdslagstiftningen delade in reformen i tre skeden. I första skedet av lagstiftningsprojektet reviderades den allmänna lagen om socialvård, i andra skedet revideras speciallagarna om socialvård och i det tredje skedet granskades gränsytan mellan lagarna.

Inom speciallagstiftningen pågår som bäst beredningsarbetet för reformen av handikapplagstiftningen.

Kommunförbundets webbtjänst

Mer på webben