Rekommendationer om innehållet i kommunernas och välfärdsområdenas förhandlingar och hur de ordnas

Välfärdsområdet medför två slags förhandlingsskyldigheter för kommunerna och välfärdsområdena. Enligt 14 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdet och kommunerna inom dess område åtminstone för varje fullmäktigeperiod förhandla om samarbetet, målen och arbetsfördelningen vid skötseln av sina uppgifter. Enligt 7 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård ska välfärdsområdet minst en gång om året förhandla med kommunerna i sitt område och med övriga aktörer som inom välfärdsområdets område utför hälso- och välfärdsfrämjande arbete om målen, åtgärderna, samarbetet och uppföljningen i fråga om främjandet av hälsa och välfärd. Enligt 6 § i samma lag är kommunerna skyldiga att delta i dessa förhandlingar.

Eftersom det inte finns några särskilt detaljerade bestämmelser om innehållet i eller sättet att ordna förhandlingarna, har kommunerna och välfärdsområdena ställt många frågor om hur förhandlingarna ska ordnas. Därför har Kommunförbundet i sitt projekt för kontaktytor utarbetat exemplifierande rekommendationer om innehållet i förhandlingarna och sättet att ordna dem.

– I slutändan är det dock välfärdsområdena själva som avgör hur och om vad man ska förhandla. Med dessa rekommendationer kan man också gå igenom och utveckla befintlig god praxis eller modeller som tillämpas i välfärdsområdena, säger Sami Niemi vid Kommunförbundet.

Kontinuerligt samarbete utgör en grund för smidiga förhandlingar

De förhandlingar som fastställs i lagstiftningen utgör den miniminivå som ska iakttas i fråga om förhandlingarna. Utöver de förhandlingar som fastställs i lagstiftningen kan också andra frågor förhandlas fram och avtalas. Inte heller finns det något som förhindrar att man förhandlar mer än en gång om året eller under fullmäktigeperioden.

I kommunerna och välfärdsområdena har det redan genomförts försöksförhandlingar och byggts upp grundmodeller för hur förhandlingarna ska ordnas.

- Framöver samlar vi in god förhandlingspraxis från kommunerna och välfärdsområdena och utnyttjar denna information när vi uppdaterar samarbetsmodeller och rekommendationer. Vi här på Kommunförbundet har rekommenderat kontinuerligt samarbete i ledningen av kommunerna och välfärdsområdena, vilket kan anses vara en god grund också för smidiga förhandlingar, sammanfattar Liisa Jurmu vid Kommunförbundet.

Förhandlingar mellan kommunerna och välfärdsområdena
Ärendelista 14 §
Ärendelista 6/7§

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman