Information om små värmeverk

Rapportens källmaterial är från Kommunförbundets enkät våren 2018 som riktades till små värmeverk som inte hör till Finsk Energiindustri rf. Uppgifterna gäller de bränslen värmeverken använder, byggandet och ekonomin. Motsvarande uppgifter har samlats in sedan år 1988. Enkäten skickades med e-post till 89 kommuner. Inom utsatt tid hade 37 verk i 32 kommuner svarat och svarsprocenten uppgick till 35,9 procent. Ansvariga för att göra upp statistiken var energiingenjör Kalevi Luoma och statistikutredare Matti Sahlberg vid enheten för Regioner och samhällen.

Siffrorna i statistiken utgår från de uppgifter verken uppgett och i oklara fall från statistikförarnas tolkningar. Vissa oklara uppgifter har kontrollerats hos de tillfrågade direkt per e-post. För att underlätta tolkningen av de uppgifter verken uppgett och för att få en uppfattning om helheten ges minimi- och maximivärden för uppgiften i fråga på en egen rad i vissa tabeller. Medelvärden ges i sådana fall där antalet svar räcker till för användning av medelvärden.

Statistiken tjänar enskilda verk och sakkunniga inom området i utvecklingen av den egna verksamheten. De statistiska uppgifterna används också av Statistikcentralen för att göra upp riksomfattande statistik över el- och värmeproduktionen.

Information om små värmeverk

Tilastoja yhdyskunnat ja ympäristö -toimialalta

 

tags