Kommunförbundets årsberättelse 2017

Arbetet med utkomststöd är nu ett samspel mellan kommunerna och FPA

Den största enskilda socialvårdsreformen i Finlands historia på rekordtid. Låter det enkelt? Det var det givetvis inte, men under överföringen till FPA år 2017 stödde Kommunförbundet så gott det kunde kommunerna i beräkningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet.

– Flera saker borde ha gjorts på ett annat sätt i den reformen, säger Ellen Vogt, sakkunnig som gjort ett omfattande arbete i beredningen av överföringen till FPA och i att stöda genomförandet av reformen.

Ellen Vogt

Kommunförbundet försökte i sin intressebevakning se till att lagberedningen gjordes omsorgsfullt och att systemet blev så enkelt som möjligt och lättillgänglig för kunderna.

Trots detta blev lagändringarna mest tekniska och systemet med utkomststöd granskades aldrig i sin helhet. Tidtabellen blev också ytterst stram. Den nya lagstiftningen trädde inte i kraft officiellt förrän i december 2016 när det praktiska genomförandet redan inletts.

I praktiken började kommunerna, särskilt de största som hade flest personer som söker utkomststöd, småningom överföra sina kunder till FPA under början år 2017. Till en början gick allt bra, men när en större mängd ansökningar vällde över till FPA började problemen hopa sig.

– Kommunerna tog smidigt tillbaka bollen när FPA blev överhopad med arbete.  Kommunernas anställda såg till att de som hade det allra sämst ställt fick sina mediciner och andra nödvändiga utgifter betalda, berättar Vogt.

FPA:s och kommunernas samarbete började tidigt och tar inte slut

Allt arbete med utkomststöd överfördes inte till FPA. FPA sköter endast beräkningen samt beviljandet och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet. Om kunden inte klarar sig med enbart det eller behöver pengar för något större, till exempel en ny tvättmaskin, ska kompletterande stöd fortfarande sökas hos socialvården i kommunen.

Utkomststödet är nu ett komplicerat spel mellan kommunen och FPA. För att spelet ska fungera måste man bygga upp en ny form av samarbete mellan kommunerna och FPA. Detta byggnadsarbete inledde Kommunförbundet tillsammans med FPA och kommunerna redan under beredningen av lagen.

– Tillsammans med FPA gjordes bland annat riksomfattande kommunbesök där stafettpinnen gavs vidare till FPA:s försäkringsdistrikt och kommunerna. Vi producerade anvisningar för initialskedet och tillsammans med kommunerna och FPA gick vi igenom otaliga detaljer i genomförandet och samarbetet, säger Vogt.

När vi väl inlett samarbetet, var det enkelt att fortsätta med det genom hela överföringen.

– Representanterna för kommunerna och FPA träffas fortfarande regelbundet och diskuterar riktlinjer och eventuella missförhållanden som upptäckts under arbetets gång. Kommunerna har också mycket aktivt tagit fram problem som uppdagats i  FPA:s verksamhet kring utkomststödet och därmed har man kunnat ta itu med dem i Kommunförbundet och hos FPA. Samarbetet har fungerat mycket bra.

Möjlighet att ändra riktning i socialarbetet för vuxna

Kommunförbundet har genomfört enkäter med fyra månaders mellanrum under 2017 för att bevaka överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA.

Enligt enkäterna ser det ut som om 20 000 hushåll som tagit emot kompletterande utkomststöd helt och hållet överförts till FPA, det vill säga att de inte behöver annat stöd än det grundläggande utkomststödet.

– Samtidigt har antalet hushåll i behov av förebyggande utkomststöd som kommunerna beviljar ökat avsevärt och dessutom rapporterar kommunerna att de fortsättningsvis måste korrigera FPA:s arbete. Det här tyder på att de svagaste har svårt att klara sig i det nya systemet och att lagen i sin nuvarande form inte svarar mot alla sökandes behov. Detta var något Kommunförbundet oroade sig för redan under beredningen, säger Ellen Vogt.

I beredningsskedet räknade kommunerna att 3500 av deras anställda arbetade med utkomststöd. Ett år efter överföringen till FPA har antalet minskat med drygt 400. Räknat i årsverken har inbesparingen ändå varit betydligt större.

– Kommunerna har under det första året efter överföringen uppnått sparmålen för de offentliga finanserna och den omstrukturering av personalen som de kunnat påverka själva och som var möjlig att uppnå på det sätt reformen genomfördes. Dessutom verkar det som om det på riktigt har befriats tid till övriga uppgifter inom social- och hälsovården bland de professionella inom det sociala området i kommunerna.

– Överföringen har trots sina brister möjliggjort ett nytt slags, starkare socialarbete med större genomslagskraft. Omställningen kräver dock att samarbetet mellan kommunerna och FPA når upp till en högre nivå.

Samarbetet främjas genom till exempel det nationella projektet för den sociala sektorn, Sosiaalialan osaamiskeskusten Pro SOS - Uudenlaista aikuissosiaalityötä yhdessä rakentamassa, vars utveckling och finansiering Kommunförbundet deltar i samt nätverket för utkomststöd och socialarbete för vuxna som Kommunförbundet koordinerar. Alla som arbetar med socialarbete för vuxna i kommunorganisationerna kan delta i nätverket.

 

Läs fler berättelser om intressebevakningen år 2017:

I bästa fall är intressebevakningen ett omfattande samarbete – styrkan finns i de olika mötena

Kommunerna och TE-byråerna samarbetar för ökad sysselsättning

lateral-image-left
lateral-image-right
tags