Organisering av social- och hälsovården 2017

Denna utredning gäller organiseringen av primärvården och socialservicen i Finlands 295 fastlandskommuner år 2017. Anordnare av primärvård och socialservice kan vara antingen en kommun eller ett samarbetsområde.

Samarbetsområdena kan vara organiserade som samkommuner eller enligt modellen med ansvariga kommuner. Enligt modellen med ansvariga kommuner sköter en kommun uppgifter också för de andra kommunerna med stöd av avtal. En samkommun är en kommunal sammanslutning till vilken kommunerna har överlåtit kommunala uppgifter.

83 kommuner producerar själva sin primärvård och sina socialtjänster. 53 procent av befolkningen bor i sådana kommuner. Omsorgsnämnden eller social- och hälsovårdsnämnden ansvarar i allmänhet för social- och hälsovården i kommunen. Utöver det kan nämnden också ha andra uppgifter. Social- och hälsovårdsuppgifterna kan exempelvis i enlighet med livscykelmodellen delegeras till flera organ i kommunen.

Det finns sammanlagt 59 samarbetsområden som tillsammans omfattar 212 kommuner. Av befolkningen bor 47 procent inom samarbetsområdena.

31 samkommuner ansvarar för primärvården och socialtjänsterna i totalt 147 medlemskommuner. Samkommunen ansvarar utöver primärvården för alla socialtjänster eller en del av dem. En del av samkommunerna har ansvar endast för primärvården.

Av samarbetsområdena följer 28 modellen med ansvariga kommuner, och de omfattar sammanlagt 65 kommuner. Den ansvariga kommunen ansvarar för organiseringen av den egna kommunens social- och hälsovård och för avtalskommunernas del utöver primärvården också för alla eller en del av socialtjänsterna. En del ansvariga kommuner ansvarar endast för primärvården i avtalskommunerna.

Det finns sammanlagt 142 hälsocentraler av vilka 83 drivs av en kommun, 31 av en samkommun och 28 av en ansvarig kommun. Det finns 71 hälsocentraler med ett befolkningsunderlag som underskrider 20 000 invånare och likaså 71 hälsocentraler med ett befolkningsunderlag som överskrider 20 000 invånare.

Uppgifterna har samlats in med hjälp av Kommunförbundets nätverk och sådana förändringar i förvaltningen som anmälts till Kommunförbundet, kommunernas och samarbetsområdenas beslutshandlingar och webbsidor samt övriga informationskällor. Utredningen omfattar inte förvaltningen av barndagvård/småbarnspedagogik eller miljö- och hälsoskydd.

tags