Organiseringen av social- och hälsovården 2018

Kommunförbundet har utrett organiseringen av primärvården och socialservicen i Finlands 295 fastlandskommuner år 2018. Anordnare av primärvård och socialservice kan vara antingen en kommun eller ett samarbetsområde.

Samarbetsområdena kan vara organiserade som samkommuner eller enligt modellen med ansvariga kommuner. Enligt modellen med ansvariga kommuner sköter en kommun uppgifter också för de andra kommunerna med stöd av avtal. En samkommun är en kommunal sammanslutning till vilken kommunerna har överlåtit kommunala uppgifter.

78 kommuner producerar själva sin primärvård och sina socialtjänster. 50 procent av befolkningen bor i sådana kommuner. Omsorgsnämnden eller social- och hälsovårdsnämnden ansvarar i allmänhet för social- och hälsovården i kommunen. Utöver det kan nämnden också ha andra uppgifter. Social- och hälsovårdsuppgifterna kan exempelvis i enlighet med livscykelmodellen delegeras till flera organ i kommunen.

Det finns sammanlagt 59 samarbetsområden som tillsammans omfattar 217 kommuner. Av befolkningen bor 50 procent inom samarbetsområdena.

32 samkommuner ansvarar för primärvården och socialtjänsterna i totalt 154 medlemskommuner. Samkommunen ansvarar utöver primärvården för alla socialtjänster eller en del av dem. En del av samkommunerna har endast ansvar för primärvården.

Av samarbetsområdena följer 27 modellen med ansvariga kommuner, och de omfattar sammanlagt 63 kommuner. Den ansvariga kommunen ansvarar för organiseringen av den egna kommunens social- och hälsovård och för avtalskommunernas del utöver primärvården också för alla eller en del av socialtjänsterna. En del ansvariga kommuner ansvarar endast för primärvården i avtalskommunerna.

Det finns sammanlagt 137 hälsocentraler av vilka 78 drivs av en kommun, 32 av en samkommun och 27 av en ansvarig kommun. Av hälsocentralerna har 69 ett befolkningsunderlag på mindre än 20 000 invånare och 68 ett befolkningsunderlag på mer än 20 000 invånare.

Uppgifterna har samlats in med hjälp av kommunernas och samarbetsområdenas beslutshandlingar och webbsidor, Kommunförbundets nätverk och sådana förändringar i förvaltningen som anmälts till Kommunförbundet. Utredningen omfattar inte förvaltningen av barndagvård/småbarnspedagogik eller miljö- och hälsoskydd.

tags
Mari Sjöholm

Mari Sjöholm

Informationstjänstplanerare
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2614, +358 50 338 2502
Ansvarsområden
  • statistik inom social- och hälsovården
  • sjukvårdsdistriktens och de största kommunernas delårs- och årsöversikter
  • organiseringen av social-, hälso- och sjukvården