Grundskoleforumet överräckte sitt förslag till mål och åtgärder för utvecklingen av grundskolan till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen

Alla centrala intressentgrupper inom undervisning har deltagit i Grundskoleforumets arbete – lärare, rektorer, elever, föräldrar, bildnings- och undervisningsväsendets ledning, forskare, sakkunniga och andra samarbetsaktörer. Tillsammans har gruppens medlemmar dragit upp riktlinjer för mål och åtgärder genom vilka den finländska grundskolan ska utvecklas och vara jämställd nu och i framtiden. Gruppen har kommit med förslag till åtgärder ur såväl nationell som ur utbildningsanordnarens, skolans, elevens och tillväxtsamfundets synvinkel.

I forumets mål lyfter man fram ett flertal konkreta utvecklingsförslag i anslutning till såväl strukturella som operativa frågor. Forumet föreslår bl.a. att förverkligandet av närskoleprincipen ses över och att man ökar stödet till grundskolor som verkar i utmanande områden. Man föreslår att olika former av utvecklingsfinansiering slås samman.

Forumet betonar betydelsen av kontinuerligt utvecklande av kunnandet, gott ledarskap samt branschöverskridande samarbete. Forumet föreslår att man utvecklar skoldagens struktur så att den på ett bättre sätt stöder elevernas välmående. Föräldrar och vårdnadshavare ska i högre grad involveras i skolans verksamhet. Därutöver framhåller forumet småbarnspedagogikens betydelse för den grundläggande utbildningen och för hela åldersgruppens förutsättningar för lärande.

Läs undervisnings- och kulturministeriets meddelande

Finlands Kommunförbund och Kommunarbetsgivarna KT anser att de föreslagna målen är steg i rätt riktning för att varje grundskola ska kunna vara jämlik och hålla hög kvalitet samt för att verksamheten ska kunna utvecklas lokalt på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. Speciellt vill Kommunförbundet och KT framhäva vikten av tillräcklig basfinansiering och förenheltligad utvecklingsfinansiering. Dessa mål kan nås bland annat genom säkerställande av en långsiktig politisk styrning som omspänner flera regeringsperioder samt genom en översyn av lagstiftningen för den grundläggande utbildningen i sin helhet med syfte att stödja uppfyllelsen av målen.

I Grundskoleforumets aktionsgrupp deltog Leena Pöntynen, sakkunnig vid Kommunförbundet, och Hannu Freund, förhandlingschef vid KT Kommunarbetsgivarna. I styrgruppen Den nya grundskolan arbetar Terhi Päivärinta, direktör för enheten för undervisning och kultur vid Kommunförbundet.

 

tags