Kommunförbundets bildningspolitiska program - Riktlinjer för bildningen 2030

Bildningskommunen ger möjligheter – samarbete, partnerskap och nätverkande som tillvägagångssätt

Kommunen ansvarar även i fortsättningen för bildningstjänsterna inom det egna området. Målet är att trygga tillgången på och tillgängligheten till tjänster med beaktande av alla åldersgrupper. Bildningstjänsterna ger livsinnehåll och stöder människornas växande och utveckling. Kommunerna leds yrkesmässigt och politiskt i gott samarbete. Betydelsen av samarbetet mellan kommunerna framhävs i det regionala samarbetet. Därtill stärker kommunen sina tjänster och utnyttjar andra aktörers kunnande i ett gränsöverskridande nätverkssamarbete. Olika föreningar och organisationer erbjuder människorna möjligheter till att samarbeta kring verkningsfull, välfärdsfrämjande verksamhet. Fritt utövade sysselsättningar och olika plattformar erbjuder nya möjligheter till aktivitet. Kommunen kan genom sina egna lösningar stödja kommuninvånarnas och sammanslutningarnas verksamhet och ta med dem som samarbetsparter i organiseringen och utvecklandet av tjänster.

Kommunförbundets bildningspolitiska mål

Bildningskommunens verksamhetsförutsättningar stärks, så att till exempel kvalitet och jämlika utgångspunkter kan tryggas flexibelt inom den grundläggande utbildningen. Det goda samarbetet mellan bildningstjänsterna och kommunerna, de kommunalt anknutna organisationerna och tredje sektorn vidareutvecklas. Privata aktörer kompletterar det offentliga serviceutbudet. Kommunerna prognostiserar, ställer strategiska mål för bildningstjänsterna och utvärderar regelbundet hur målen uppnåtts. Ledningen av bildningsväsendet förutsätter evidensbaserat ledarskap, samarbets- och kommunikationsfärdigheter och förståelse av vidare helheter. Samarbetet mellan olika sektorer stärks i kommunerna och kommunerna utnyttjar aktivt de möjligheter som det regionala samarbetet erbjuder. Med hjälp av gemensamma diskussions- och beredningsforum utvecklar kommunerna sina tjänster tillsammans med olika organisationer och andra aktörer.

Kommunförbundet agerar

Kommunförbundet arbetar för att bildningskommunens verksamhetsförutsättningar och kvalitet ska förbättras genom att man tryggar rörelsefriheten vid organiseringen av verksamheten, en tillräcklig kompetensnivå och resurser. Kommunförbundet ordnar utbildning som stöder ledarskapet inom bildningstjänsterna. Kommunförbundet stöder och uppmuntrar kommunerna till att inom bildningstjänsterna samarbeta med olika aktörer och över sektorsgränserna. Kommunförbundet utvecklar tillsammans med kommunerna jämförelsedata och indikatorer för bildningstjänsterna och erbjuder redskap för till exempel bedömning av främjandet av hälsa och välfärd i kommunerna samt konsekvensbedömningar. Kommunförbundet främjar olika former av samarbete, nätverkande och partnerskap där man också utnyttjar digitala möjligheter. Kommunförbundet påverkar på nationell nivå beredningen av riktlinjer gällande olika sektorsövergripande samarbetsstrukturer inom bildningstjänster samt social- och hälsovårdstjänster.

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe