Kommunförbundets bildningspolitiska program - Riktlinjer för bildningen 2030

Klimatförändringen – tjänster och livsföring på ett hållbart sätt

Klimatförändringen ställer krav på kommunerna att förutse hur verksamheten påverkar kommuninvånarnas välfärd och livsmiljö på lång sikt. Kommunerna har en nyckelposition när det gäller att främja en socialt hållbar utveckling för att öka välfärden. Bildningstjänsterna erbjuder människorna information och alternativ så att de kan göra hållbara val i livet. Genom hållbara vardagsbeslut kan varje kommuninvånare göra val och påverka klimatförändringen lokalt och globalt. Som producent av tjänster inom fostran, utbildning, välfärd och hälsa är bildningssektorn en betydande pedagogisk påverkare och möjliggörare. Innehållen i och målen för utbildningen baserar sig på principerna för en hållbar livsstil. Kommuninvånarna är intresserade av att få veta hur bildnings- och välfärdstjänsterna produceras i enlighet med en hållbar utveckling så att bland annat verksamhetens koldioxidavtryck minskar. Genom energieffektivitet i planering, genomförande och användning av trafiken, servicenätet och investeringar kan man minska utsläppen. Kommunernas och städernas nätverkande skapar förutsättningar för en ny form av ekonomisk tillväxt, export och framför allt utveckling av digitala produkter.

Kommunförbundets bildningspolitiska mål

Bildningstjänsterna tillgodoser grundläggande kulturella rättigheter och ökar jämställdheten och välfärden. Produktionen av tjänster utvecklas och främjas genom många kanaler med beaktande av tillgängligheten till tjänsterna, kommuninvånarnas olika typer av servicebehov och digitaliseringens möjligheter. Kommunerna får stöd i att ta fram och ta i bruk hållbara lösningar exempelvis inom planeringen av servicenät, byggandet, samarbetet och samverkan mellan kommunerna samt uppdateringen av personalens kompetens. Också inom upphandlingen stärks kunnandet och innovativa lösningar. Kommunens riktlinjer för hållbar utveckling utgör grunden för hur lokalerna används inom bildningstjänsterna och för tillvägagångssätten när det gäller servicen. Lokalerna används effektivt som allaktivitetslokaler över sektorsgränserna. Inlärningen av kunskaper och färdigheter för en hållbar livsstil utgör en viktig del av undervisningen och fostringsarbetet och genomsyrar hur all verksamhet ordnas.

Kommunförbundet agerar

Kommunförbundet och kommunerna utvecklar tillsammans lösningar genom vilka kommunerna kan främja och trygga att de kulturella grundläggande rättigheterna tillgodoses. Kommunförbundet hjälper kommunerna att hitta lösningar som beaktar lokala förhållanden och behov och som möjliggör att bildningstjänsterna kan ordnas och produceras på ett hållbart sätt. Kommunförbundet främjar samarbetet mellan kommunerna i organiseringen av verksamheten, inbegripet utvecklingen av digitala verksamhetsmodeller och tjänster.

Läs mer om dessa teman