Kommunförbundets bildningspolitiska program - Riktlinjer för bildningen 2030

Kommunförbundet betjänar, bevakar kommunernas intressen och utvecklar bildningstjänsterna

Kommunförbundets vision är: Finlands framgång skapas lokalt. Förbundets verksamhet bygger på starka partnerskap och nätverksbaserat samarbete. Kommunförbundet betjänar kommunerna, bevakar deras intressen och utvecklar kommunernas verksamhet tillsammans med dem. Utbildningar, nätverk, seminarier och projekt riktas till kommunerna för att stödja deras verksamhet. Läs mer om verksamheten på Kommunförbundets webbplats: kommunforbundet.fi.

Enheten för undervisning och kultur har bestående nätverk:

  • Arenan för yrkesutbildning
  • Nätverket för jämställdhet och likabehandling i kommunerna
  • Medborgarinstitutens nätverk
  • Styr- och expertgruppen för jämförelsedatabasen Kouluikkuna
  • Nätverket för kulturdirektörer
  • Gymnasieforumet
  • Nätverket för gymnasierektorer
  • Nätverket för bildningsväsendets sektordirektörer
  • Nätverk för direktörerna för småbarnspedagogik
  • Nätverket för stora städer och regioner som använder den elektroniska välfärdsberättelsen

Personal vid enheten undervisning och kultur

Läs mer om dessa teman