Kommunförbundets bildningspolitiska program - Riktlinjer för bildningen 2030

Kontinuerligt lärande – kunnande och skapande hela livet

Utbildning och lärande möjliggör för var och en att växa som människa och leva ett gott liv och vara delaktig i samhället. En läroplansbaserad kontinuitet mellan olika utbildningsstadier och en obruten studieväg ökar elevens och studerandens välmående.

Tillgången till utbildning är en av 2020-talets stora utmaningar, samtidigt som utbildningssystemet allt mer utgör en kompetensbaserad helhet. Kommunerna utgör en plattform för kompetensutveckling, med beaktande av olika utbildningsformers tjänsteproducenter.

Den kontinuerliga lärstigen börjar med småbarnspedagogik och fortsätter med den grundläggande utbildningen, andra stadiet, högskoleutbildningen och vuxenutbildningen. Utöver dessa erbjuder arbetslivet och fritiden möjligheter till lärande samt upprätthållande och utökande av färdigheter och kunnande. Utbildningssystemet måste kunna svara mot individens och arbetslivets behov genom att erbjuda möjligheter till flexibel utbildning i livets olika skeden. Kontinuerligt lärande ger möjligheter till att vara delaktig i samhället oberoende av bakgrund.

Med tanke på både samhället och individen är det viktigt att människornas kunskaper och färdigheter och deras kompetens kan identifieras och utnyttjas på ett mångsidigt sätt. Varje människa behöver fästpunkter och genom utbildningstjänster kan man erbjuda både barn och vuxna möjligheter till att finna en förankring oberoende av språklig och kulturell bakgrund.

Kommunförbundets bildningspolitiska mål

Ett offentligt finansierat och avgiftsfritt utbildnings- och examenssystem skapar en grund för medborgarnas kompetensutveckling. De olika utbildningsformerna och utbildningsstadierna, examensgrunderna och läroplanerna bildar en obruten helhet som inte onödigt förlänger studietiderna. Utbildningssystemet utvecklas i en kompetensbaserad riktning. Samarbete mellan utbildningsanordnarna säkerställer en obruten studieväg för eleven och studeranden genom hela utbildningssystemet. En mångsidig och högklassig handledning stärker elevens och studerandens självkännedom och inlärningsfärdigheter samt ändamålsenliga val av utbildning. Efter den grundläggande utbildningen erbjuds man också annat stöd och handledning för att man ska kunna öva färdigheter och kompetenser som behövs i livet. Var och en kan komplettera sitt kunnande på arbetsmarknaden på ett smidigare sätt än nu. Befolkningen behärskar grundläggande färdigheter, såsom en mångsidig läskunnighet. Vid sidan av läroanstalterna utnyttjas också de möjligheter biblioteket och medborgarinstituten erbjuder för kompetensutvecklingen.

Mål i olika skeden av lärstigen

En tvåårig förskoleundervisning ökar också femåringarnas deltagande i småbarnspedagogik. Om systemet med hemvårdsstöd ses över, bör ändringarna uppmuntra till återgång till arbetslivet och man bör beakta det ökade servicebehovet inom småbarnspedagogiken. Öppen småbarnsbedagogik identifieras och erkänns som en del av deltagandet i småbarnspedagogik. För att öka möjligheterna till att delta i småbarnspedagogik utvecklas särskilt den öppna verksamheten inom småbarnspedagogiken för 2–4-åringar. Den grundläggande utbildningen förnyas. Processen kräver en bred debatt och nationella riktlinjer som omspänner flera regeringsperioder och som stakar ut utbildningens mål, strukturer och innehåll. Anordnarna av gymnasieutbildning anpassar sitt servicenät ansvarsfullt och kontrollerat i enlighet med årskullarnas utveckling och utnyttjar samtidigt de mångsidiga sätt som finns att anordna utbildningen. Kommunerna ansvarar själva eller tillsammans med andra kommuner för utbildningen av barn och unga till slutet av utbildningen på andra stadiet. Tjänsteleverantören kan också vara en privat aktör.

Kommunförbundet agerar

Kommunförbundet stöder tillgången till utbildning i enlighet med de lokala och regionala bildningsbehoven. Kommunförbundet främjar att var och en ges möjlighet till en uppmuntrande och flexibel lärstig på ett ekonomiskt ändamålsenligt sätt. Kommunförbundet arbetar för att finansieringen och lagstiftningen ska främja samarbetet mellan utbildningsformerna. Kommunförbundet arbetar för att man vid behov ska kunna bygga upp sin utbildning av moduler från olika utbildningsområden och kombinera olika utbildningsformers utbud. Inom utbildningen beaktas individens redan befintliga kunnande och detta erkänns i de fortsatta studierna. Kommunförbundet stöder och uppmuntrar kommunerna till att genom pilotprojekt pröva olika verksamhetsformer och verksamhetsmodeller samt nya innovationer inom utbildningstjänsterna, rådgivningen och handledningen för vuxna. Kommunförbundet stöder åtgärder som breddar samarbetet mellan olika sektorer, såsom biblioteken, småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och det fria bildningsarbetet, för att främja mångsidig läsning och läskunnighet.

Läs mer om dessa teman