Kommunförbundets bildningspolitiska program - Riktlinjer för bildningen 2030

Mångsidig delaktighet och förnyat beslutsfattande – alla påverkar

I Finland utövas offentlig makt av staten och kommunerna. Det kommunala beslutsfattandet påverkas av kommunens roll som regional aktör, ägare, plattform, huvudman och utbildningsanordnare. Den lokala verksamhetskulturen och ledningen definierar kommunens förhållande till andra kommuner, kommuninvånare, utbildningsanordnare, företag och sammanslutningar. Genom sina egna åtgärder kan kommunerna aktivt främja samhörighet, delaktighet och jämlikhet. Det är viktigt att beakta tillgängligheten och möjliggöra användningen av olika kanaler för delaktighet och olika verksamhetsmodeller. Delaktigheten blir mångsidigare och det förutsätter förnyelse och öppenhet i beslutsfattandet. Kommuninvånaren vill och kan påverka på olika sätt. Kommuninvånare med olika språklig och kulturell bakgrund utvecklar och breddar den finländska kulturen och det finländska samhället. Kommunen samlar olika sammanslutningar och referensgrupper och stärker därmed invånarnas sociala delaktighet och samhörighet. Genom att dra nytta av kommuninvånarnas erfarenheter får man bättre tjänster och ett öppnare beslutsfattande. Delaktigheten skapar också trygghet och förebygger marginalisering när människorna upplever sig vara en del av en lokal gemenskap och kan påverka sådana angelägenheter som beror dem själva.

Kommunförbundets bildningspolitiska mål

Kommuninvånarna kan på lika villkor delta i planeringen av kommunens tjänster och verksamhet samt påverka beslut som berör dem själva. Man lär sig och får möjligheter till att delta och påverka aktivt redan från barnsben inom småbarnspedagogiken, skolan och ungdomsarbetet genom demokratifostran. Dessa färdigheter stärks sedan inom utbildningen på andra stadiet samt genom kontinuerlig inlärning så länge man lever. I delaktigheten och beslutsfattandet utnyttjas också digitala tjänster och system, vilka utvecklas både av kommuner sinsemellan och av kommuner i samarbete med företag. Kommunerna stöder medborgarsamhället och den tredje sektorn och utnyttjar det kunnande och de möjligheter dessa erbjuder till exempel vid tillhandahållandet av kultur- och idrottstjänster.

Kommunförbundet agerar

Kommunförbundet stöder kommunernas personal, tjänstemannaledning och beslutsfattare i främjandet av delaktigheten och möjligheterna att påverka. Kommunförbundet hjälper kommunerna att hitta lämpliga partnerskapsformer och att främja dialogen med den tredje och den så kallade fjärde sektorn. Kommunförbundet stöder kommunerna bland annat genom utbildningar, för att delaktighet och påverkan ska vara en del av i synnerhet barnens och de ungas vardag och ett led i tillhandahållandet av bildningstjänster.

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe